Od Rude do Juske: Kako su 4 miliona KM uzetih od prijevoznika završili u školi u Širokom Brijegu

Ministarstvo prometa i komunikacija BiH godinama nezakonito od vozača i prijevoznika zahtijeva da stručno osposobljavanje upravitelja prijevoza i vozača vrše u Centru za obrazovanje u Širokom Brijegu.

Dobijanje potvrde od ovog centra čiji je puni naziv “Srednja strukovna škola s pravom javnosti Centar za obrazovanje Široki Brijeg” uvjet je da bi Ministarstvo vozačima i prijevoznicima izdalo licencu za obavljanje međunarodnog i međuentitetskog cestovnog prijevoza putnika ili tereta. Drugim riječima, bez odlaska u Široki Brijeg i plaćanja iznosa od 500 do 700 KM po vozaču, prijevoznici neće moći obavljati svoj posao i bankrotirat će.

Iako iz Ministarstva tvrde da je sve zakonito i u izjavi za Faktor ističu da su se na konkurs 2011. mogle javiti sve zainteresirane strane, istina je mnogo složenija.

Donošenje nezakonitog Pravilnika

Priča počinje sa nekadašnjim državnim ministrom prometa i komunikacija Rudom Vidovićem koji je u tom periodu bio član HDZ-a 1990. On je krajem 2011. tokom tehničkog mandata donio Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja licenci i kvalifikacijskih kartica vozača za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza. Time je suprotno zakonu, a što će kasnije potvrditi i druge državne institucije, svom ministarstvu dodijelio ovlasti da regulira oblasti poput kvalifikacijskih kartica vozača, objavljivanje javnog poziva za izbor tijela koja će provoditi stručno osposobljavanje upravitelja prijevoza i vozača u međunarodnom cestovnom prijevozu, izdavanje odobrenja za obavljanje poslova stručnog osposobljavanja upravitelja prijevoza i vozača, povjeravanje i dodjelu javnih ovlaštenja kao i donošenje cjenovnika stručnog osposobljavanja i ispita upravitelja prijevoza i vozača, raspodjelu prihoda, određivanje uplatnih računa i izvještavanje o finansijskoj realizaciji.

Pojednostavljeno, Ministarstvo je sebi dodijelilo mogućnost da suprotno zakonu, javna ovlaštenja iz oblasti obrazovanja koje nije u njegovoj nadležnosti, prenese na drugu organizaciju, odnosno Centar za obrazovanje u Širokom Brijegu, s kojim je sklopljen petogodišnji ugovor koji je nedavno istekao i o čijem se produženju odlučuje.

Drugo, svi prihodi ostvareni po ovom osnovu bi morali biti uplaćivani u budžet, a samu visinu naknade koju plaćaju vozači i prijevoznici bi posebnom odlukom moralo potvrditi Vijeće ministara BiH (VMBiH). Ne samo da VMBiH nikada nije bilo konsultirano o ovom pitanju, već je 95 posto uplata vozača i prijevoznika završavalo u budžetu škole u Širokom Brijegu, a pet posto je bilo namijenjeno za državni budžet. Prema nalazima državnih revizora, ni ovih pet posto nikada nije naplaćeno.

Hadžić tražio provjere

Tokom 2012. godine Damir Hadžić, član SDP-a, biva imenovan za državnog ministra prometa i komunikacija. Dvije godine nakon imenovanja, Hadžić dopisom Ministarstvu pravde BiH iz marta 2014. traži savjete u vezi sa zakonitošću Pravilnika.

Iz Ministarstva pravde BiH kojim je tada rukovodio ministar Bariša Čolak iz HDZ-a BiH odgovaraju da se “prenošenje javnih ovlaštenja vrši zakonom” koji treba donijeti Parlamentarna skupština BiH, a ne pravilnicima, odnosno podzakonskim aktima. Također, ističu i da sredstva za obavljanje poslova uprave, koji su zakonom preneseni na institucije sa javnim ovlaštenjima, odnosno Centar za obrazovanje u Širokom Brijegu, čine sredstva budžeta.

– Upravni nadzor nad radom institucija na koja su prenesena javna ovlaštenja vrši organ uprave iz upravne oblasti za koju je taj organ osnovan – ističe Čolak. Odnosno, ministarstva obrazovanja su ta koja bi sudeći prema stavu državnog ministarstva pravde u slučaju stručnog osposobljavanja vozača i prijevoznika mogla vršiti tu funkciju, a nikako Ministarstvo prometa i komunikacija BiH.

Bariša Čolak i Nikola Špirić praktično potvrdili nezakonitost Pravilnika

Nakon toga Hadžić se obraća i državnom Ministarstvu finansija i trezora BiH kojim je tada rukovodio Nikola Špirić iz SNSD-a. U odgovoru koji potpisuje Špirić ističe se da pitanje finansiranja i visina naknade u situacijama vršenja javnih ovlaštenja mora utvrditi posebnom odlukom Vijeća ministara BiH. Dalje, navodi se da Ministarstvo prometa i komunikacija BiH nije u Zakonu o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu eksplicitno utvrdilo način utvrđivanja visine naknade, način prikupljanja i raspodjele prihoda po tom osnovu. Ova nejasnoća je iskorištena da bi se na jednostavniji način Pravilnikom utvrdile cijene, ali i da bi se zaobišla rasprava u državnom Parlamentu. Stoga je Ministarstvo finansija BiH pozvalo Hadžića da zatraži od Vijeća ministara BiH saglasnost na Pravilnik, a da u međuvremenu ne mogu donijeti naredbu o uplatnom računu.

Uprkos tome, ni Hadžić, a ni ministri nakon njega uključujući Slavka Matanovića i Ismira Jusku, nisu se konkretnije pozabavili ovim pitanjem iako imaju jasne dokaze o nezakonitosti Pravilnika na osnovu kojeg je od prijevoznika i vozača do sada naplaćeno oko četiri miliona KM u budžet Centra za obrazovanje u Širokom Brijegu.

Kako Faktor saznaje, Tužilaštvu BiH je podnijeta i krivična prijava protiv odgovornih lica iz Ministarstva prometa i komunikacija BiH i to nekadašnjeg ministra Rude Vidovića, sekretara Igora Pejića i pomoćnika ministra Zorana Andrića. Istraga o ovom slučaju je u toku.

Pobuna vozača i prijevoznika

Komentarišući ovu pojavu, direktor firme Centrotrans Eurolines i član Upravnog odbora Udruženja poslodavaca FBiH Safudin Čengić u izjavi za Faktor ističe da na “potpuno netransparentan način jedna institucija dobije ovlasti da radi tu vrstu edukacije za vozače i nema nikakav razlog za to”.

Direktor firme Centrotrans Eurolines i član upravnog odbora Udruženja poslodavaca FBiH Safudin Čengić

– U Hrvatskoj imate skoro 30 firmi koje su ovlaštene za davanje certifikata za vozno osoblje, kao i ljude koji upravljaju tim firmama. Druga stvar, vozač koji ima iskustvo u međunarodnom saobraćaju ne mora polagati nikakve kurseve niti osposobljavanja. U Srbiji nemate ništa od ovoga. Moj stav, a i stav prijevoznika, jeste taj da je potrebno da vozač ima certifikat te da poznaje određene propise iz oblasti javnog prijevoza. Ali to se ne dobija tamo (u Širokom Brijegu, op. a.) već u firmi. Konkretno u Centrotransu mi imamo kodeks vozača, poznavanje propisa od A do Ž, vozač dobija knjižicu gdje je propisano čak i kako ulazi u vozilo, pa koju dokumentaciju treba da ima, propise zemalja kroz koje putuje, te se vozači redovno obavještavaju o izmjenama propisa ukoliko do njih dođe – kazao je Čengić.

Ovo pitanje je krajem prošle godine na sjednici Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH problematizirao i zastupnik Amir Fazlić iz SDA.

– Iz Ministarstva prometa i komunikacija BiH su kazali da je sve uredu. Ipak, imajući u vidu žalbe prijevoznika to bi pitanje trebalo detaljnije istražiti – navodi Fazlić za Faktor.

Oštar protivnik Pravilnika koje je donijelo Ministarstvo prometa i komunikacija BiH je i Udruženje prijevoznika iz RS-a. Predsjednik ove organizacije Nikola Grbić u razgovoru za Faktor je kazao da ta “škola apsolutno nikome nije potrebna osim onom ko je to izmislio, a pored svega toga, to je punjenje privatnih džepova”.

– Sama licenca kao licenca, mi nikad nismo bili protiv toga. Naprotiv, mi tražimo da se izdaju licence i da se na taj način razdvoje legalni od nelegalnih prijevoznika. Ne smeta što se to radi na državnom nivou, kao što nam neki spočitavaju i optužuju nas, mi hoćemo licencu sa grbom BiH, ali takvu da nema prostora za malverzacije i da bude pristupačna svima – kazao je on.

Ističe da se protive obnovi ugovora Ministarstva prometa i komunikacija BiH sa školom iz Širokog Brijega te da neće dozvoliti da se to desi.

– Jer mi sasvim dovoljno u BiH imamo državnih škola ili fakulteta gdje se može položiti takav ispit. Nelogično je i nema svrhe ustvari da na 10 mjesta u BiH možete postati doktor nauka, a vozač nigdje drugo nego u Širokom Brijegu – zaključuje on.