Od sljedeće sedmice pojačan inspekcijski nadzor u ZDK

Obavještavamo pravna i fizička lica da će u periodu od 07.03.2017. godine do 30.04.2017. godine, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove vršiti pojačan inspekciji nadzor po posebnom planu na području Zeničko-dobojskog kantona.

Inspekcijski nadzori po posebnom planu vršit će se putem mješovitih inspekcijskih timova, ovisno od vrste i obima inspekcijskog nadzora i vrste djelatnosti subjekta nadzora.

Osnovne aktivnosti koje će se provoditi po posebnom planu
a) Pojačan inspekcijski nadzor kod subjekata koji obavljaju djelatnost bez odobrenje nadležnog organa,
b) Pojačan inspekcijski nadzor s ciljem otkrivanja i sprječavanja tzv rada na crno (otkrivanje i sankcionisanje, subjekata koji radno angažuju radnike suprotno zakonu),
c) Pojačan inspekcijski nadzor izdavanja računa, po Zakonu o fiskalnim sistemima,
d) Pojačan inspekcijski nadzor kod subjekata koji ponavljaju prekršaje,
e) Pojačan inspekcijski nadzor kod subjekata koji obavljaju djelatnost gdje postoji povećan rizik sigurnosti na radu i povećan rizik po život i zdravlje ljudi i materijalnih dobara i negativan uticaj na okoliš,
f) Pojačan inspekcijski nadzor u oblasti javnog prevoza s ciljem otkrivanja i sprječavanja nelegalnog prijevoza i drugih nezakonitosti u cestovnom prijevozu,
g) pojačan inspekcijski nadzor pravnih i fizičkih lica koja obavljaju promet mesa i mesnih prerađevina (mesnice).

Nosioci planiranih aktivnosti su kantonalna inspekcija rada, kantonalna tržišna inspekcija, kantonalna turističko-ugostiteljska inspekcija, kantonalna inspekcija za cestovni promet, kantonalna šumarska inspekcija, kantonalna veterinarska inspekcija i kantonalna inspekcija zaštite okoliša.

Planirane aktivnosti će se provoditi u redovnom radnom vremenu u poslijepodnevnim satima i u dane vikenda.

Obavještavaju se pravna i fizička lica da se inspekcijski nadzor promoviše putem medija, sa ciljem da djeluje preventivno prema subjektu nadzora, kao i na pripremu tog subjekta za inspekcijski nadzor.

Pozivaju se subjekti nadzora da poduzmu sve mjere i radnje radi otklanjanja eventualnih nedostataka prije inspekcijskog nadzora i samim tim spriječe poduzimanje represivnih mjera od strane inspekcijskih organa.

Kantonalana uprava za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona poziva i građane da daju svoj doprinos pojačanom inspekcijskom nadzoru, na način da od poslodavaca traže fiskalni račun odštampan na fiskalnom uređaju preko kojeg je evidentiran promet.

KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJESKE POSLOVE