ODRŽANA 26. SJEDNICA OV KAKANJ: Programa rada JU „Gradska biblioteka“ Kakanj jednoglasno usvojen

Jučer je Općinsko vijeće održalo svoju 26.redovnu sjednicu.

Kvorum
Na današnjoj sjednici bilo je prisutno 28 vijećnika i vijećnica.
Odsutni su bili: Adisa Škulj
Naknadno su pristupili: Elvedin Delić

Današnjoj sjednici pored vijećnika, općinskog načelnika i pomoćnika općinskog načelnika prisutni su izvjestioci i obrađivači a prema materijalima za današnju sjednicu. Također na današnjoj sjednici bio je i Daut Bajramović, predstavnik OSCE-a.

Zapisnik
Zapisnik sa 25. redovne sjednice Općinskog vijeća usvojen je bez primjedbi jednoglasno.

Vijećnička pitanja i inicijative

Na prošloj sjednici postavljeno je 6 vijećničkih pitanja i podneseno je 17 vijećničkih inicijativa. Odgovori koji su u međuvremenu pristigli vijećnicima su proslijeđeni onom dinamikom kako su pristizali u Stručnu službu za poslove Općinskog vijeća.

– Komentare na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja su dali: Enes Piljug i Rizah Haračić.
– Komentare na dostavljena mišljenja i stavove na vijećničke inicijative su dali: Izudin Hrusto, Safet Šahman, Enes Piljug, Rizah Haračić.
– Vijećnička pitanja su postavili: Safet Šahman, Ahmed Begić, Enes Piljug, Rešad Merdić, Rizah Haračić, Namir Talić, Semir Mušija
– Vijećničke inicijative su podnijeli: Mejrema Purišević, Jasmin Mušanović, Rizah Haračić, Enes Piljug, Safet Šahman, Rešad Merdić, Slaven Katičić, Evelin Bitić, Namir Talić, Semir Mušija, Nusret Muslić, Amar Selimović.

Dnevni red

Prijedlog dnevnog reda je usaglašen na sjednici Kolegija 23.01.2019.godine, pa je za današnju sjednicu predložen dnevni red po pozivu za 26. sjednicu. U međuvremenu je pristigao materijal iz Službe za privredu, urbanizam i zaštitu okoline: prijedlog odluke o ustupanju na upravljanje i korištenje rekonstruisanog i dograđenog dijela objekta ambulante porodične medicine sa prostorijama MZ Zgošća. Predsjedavajući je predložio da se ovaj prijedlog uvrsti kao 2. tačka dnevnog reda.

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo dnevni red sa 25 glasova za, bez glasova protiv i 3 uzdržana.

1.Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izradu prijedloga poslovnika o radu Općinskog vijeća

Predlagač: Komisija za izbor i imenovanja
Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
Izvjestitelj: Edin Aliefendić, predsjednik Komisije

U Komisiju su imenovani: Slaven Katičić, predsjednik, Adnan Ibrahimspahić, Rešad Merdić, Elvedin Delić, Mujo Fafulić, Emin Čehajić, Semir Mušija i Nusret Muslić – članovi.

Rješenje je usvojeno jednoglasno.

2.Prijedlog odluke o ustupanju na upravljanje i korištenje rekonstruisanog i dograđenog dijela objekta ambulante porodične medicine sa prostorijama MZ Zgošća

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestitelj: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku sa 25 glasova za, niko protiv i 3 uzdržana.

3.Izvještaj o realizaciji Programa rasporeda sredstava za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija za 2018.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji su učestvovali: Semir Mušija, Eldin Mijoč i Nusret Muslić.

Nakon diskusije, Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 22 glasa za, 3 protiv i 2 uzdržana.

4.Prijedlog programa rasporeda sredstava za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija za 2019.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika
Stavi mišljenje: Komisija za mlade, Komisija za ljudska prava i ravnopravnost spolova

U diskusiji su učestvovali: Nusret Muslić,  Eldin Mijoč, Izudin Hrusto, Rešad Merdić i Enes Piljug.

Nakon izlaganja Rešada Zaimovića i odgovora na amandmane, Vijeće je sa 23 glasa za, 3 protiv i 1 uzdržan usvojilo Program.

5.Izvještaj o realizaciji Programa rasporeda sredstava boračkim udruženjima za 2018.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji su učestvovali: Rizah Haračić,  Enes Piljug i Nusret Muslić.

Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 21 glasom za, 3 protiv i 1 uzdržan.

6.Izvještaj o realizaciji Programa rasporeda sredstava za sport za 2018.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji je učestvovao: Semir Mušija, Rizah Haračić, Slaven Katičić, Enes Piljug i Safet Šahman.

Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 23 glasa za, 3 protiv i niko uzdržan.

7.Izvještaj o realizaciji Programa rasporeda sredstava za nevladine organizacije i udruženja građana za 2018.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Izvještaj je usvojen sa 26 glasa za, niko protiv i niko uzdržana.

8.Godišnji izvještaj o realizaciji Programa sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća namijenjenih za provođenje preventivnih mjera u 2018.godini

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba civilne zaštite
Izvjestilac: Nurudin Hrusto, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji je učestvovao Semir Mušija.

Vijeće je usvojilo Izvještaj jednoglasno.

9.Godišnji izvještaj o realizaciji Programa rasporeda budžetskih sredstava za zaštitu i spašavanje u 2018.godini

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba civilne zaštite
Izvjestilac: Nurudin Hrusto, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Izvještaj jednoglasno.

10.Prijedlog programa rasporeda budžetskih sredstava za zaštitu i spašavanje u 2019.godini

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba civilne zaštite
Izvjestilac: Nurudin Hrusto, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Program usvojilo jednoglasno.

11.Izvještaj o radu Komisije za provođenje javnog nadmetanja – licitacije pri prodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kakanj uz prijedlog zaključka o utvrđivanju visine naknade članovima Komisije

Predlagač: Komisija za provođenje javnog nadmetanja – licitacije pri prodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kakanj
Obrađivač: Komisija za provođenje javnog nadmetanja – licitacije pri prodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kakanj

U diskusiji je učestvovao Ahmed Begić, Senad Alajbegović, Elvedin Delić,  Izudin Hrusto i Eldin Mijoč.

Vijeće je usvojilo Izvještaj sa prijedlogom zaključka o visini naknade članovima Komisije (150KM za predsjednika i 100KM za članove) sa 22 glasa za, 3 protiv i 2 uzdržana.

12.Prijedlog programa rada JU „Gradska biblioteka“ Kakanj sa prijedlogom finansijskog plana za 2019.godinu

Predlagač: UO JU Gradska biblioteka Kakanj
Obrađivač: UO JU Gradska biblioteka Kakanj
Izvjestilac: Senad Čišija, direktor JU i Delila Rajkić, predsjdnica UO

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Program usvojilo jednoglasno.

13.Prijedlog odluke o konačnom imenovanju člana Skupštine JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj

Predlagač: Komisija za izbor u regulirane organe
Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Odlukom u Skupštinu JP “Grijanje” imenovalo Amela Gačića sa 17 glasova za, 8 protiv i 2 uzdržana.

14.Prijedlog zaključka o delegiranju dva predstavnika radnih tijela Vijeća u Komisiju za ocjenjivanje i odabir projekata nevladinih organizacija

Predlagač: Komisija za izbor i imenovanja
Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
Izvjestilac: Edin Aliefendić, predsjednik Komisije

Uslijedila je pauza od 10’ u radu Vijeća.

Vijeće je u Komisiju imenovalo Eminu Begić i Muju Fafulića sa 19 glasova za, 2 protiv i 4 uzdržana.

15.Informacija o stanju infrastrukture u osnovnim i srednjim školama na području općine Kakanj

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji su učestvovali Rizah Haračić, Semir Mušija, Izudin Hrusto, Namir Talić, Slaven Katičić  i Rešad Merdić.

Vijeće je Informaciju sa zaključcima primilo k znanju jednoglasno.

Predsjedavajući zaključuje rad 26. sjednice Općinskog vijeća u 12:40.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA