Općina Kakanj i Muslim Aid raspisali – Javni poziv za dodjelu plastenika 100 kvadratnih metara

Shodno Sporazumu broj: 02/1-1269/21 od 26.02.2021. godine, potpisanom između Općine Kakanj i NVO „ Muslim Aid “ Sarajevo, a vezano za Projekat „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima“, u kojem su osigurana donatorska sredstva od strane  NVO „Muslim Aid“ Sarajevo u iznosu od 40%, Općine Kakanj u iznosu od 48% i vlastitog učešća korisnika u iznosu od 12%, a u cilju razvoja plasteničke proizvodnje na području općine Kakanj, Općinski načelnik raspisuje:

JAVNI POZIV

za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika površine 100 m2 sa dodatnom opremom uz sufinansiranje projekta

I   PRAVO UČEŠĆA

Pravo na učešće u Projektu imaju socijalno i materijalno ugrožene osobe i mlade osobe sa područja općine Kakanj koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili njihovi uži članovi porodice kao i zemljište ustupljeno na korištenje ili u zakup u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju.

Javni poziv se može vidjeti klikom ovdje

Broj: 02/1- ______/21

Datum: 08.03.2021. godine

Shodno Sporazumu broj: 02/1-1269/21 od 26.02.2021. godine, potpisanom između Općine Kakanj i NVO „ Muslim Aid “ Sarajevo, a vezano za Projekat „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima“, u kojem su osigurana donatorska sredstva od strane  NVO „Muslim Aid“ Sarajevo u iznosu od 40%, Općine Kakanj u iznosu od 48% i vlastitog učešća korisnika u iznosu od 12%, a u cilju razvoja plasteničke proizvodnje na području općine Kakanj, Općinski načelnik raspisuje:

JAVNI POZIV

za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika površine 100 m2 sa dodatnom opremom uz sufinansiranje projekta

I   PRAVO UČEŠĆA

Pravo na učešće u Projektu imaju socijalno i materijalno ugrožene osobe i mlade osobe sa područja općine Kakanj koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili njihovi uži članovi porodice kao i zemljište ustupljeno na korištenje ili u zakup u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju.

II  USLOVI ZA DODJELU PLASTENIKA

Podnosilac zahtjeva treba da ispunjava slijedeće uslove:

 1. da je nezaposlena osoba ili osoba sa minimalnim primanjima sa prebivalištem na području općine Kakanj,
 2. da je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata u Općini Kakanj i da je izvršio ažuriranje podataka za 2021. godinu  ili će pokrenuti postupak upisa, a što će potvrditi ovjerenom izjavom da će se upisati u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata prije dodjele plastenika,
 3. da je podnosilac zahtjeva ili član uže porodice vlasnik ili posjednik poljoprivrednog zemljišta pogodnog za plasteničku proizvodnju ili da je poljoprivredno zemljište pogodno za plasteničku proizvodnju uzeto na korištenje ili u zakup i da se isto nalazi u  neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju,
 4. da  ima mogućnost navodnjavanja plastenika,
 5. da u trenutku predaje zahtjeva za učešće u ovom pozivu nema više od 100 m2 plastenika u svom posjedu ili posjedu užeg člana domaćinstva,
 6. da sufinansira 12% od nabavne cijene plastenika sa dodatnom opremom (345,00 KM),
 7. da obavezno prisustvuje edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva dana.
 8. da u posljednje tri godine nije ostvarivao-la pravo na donaciju, dodjelu ili sufinansiranje nabavke plastenika od Općine, ministarstava, humanitarnih i drugih organizacija,
 9. da će dobijeni plastenik zadržati u vlasništvu najmanje 2 godine od potpisivanja Ugovora.

Općina Kakanj i NVO „Muslim Aid“ Sarajevo  su nosioci aktivnosti vezanih za realizaciju Projekta.

III KRITERIJI ZA DODJELU PLASTENIKA

Kriteriji za bodovanje podnosioca zahtjeva:

a)  pogodnost poljoprivrednog zemljišta za plasteničku proizvodnju i mogućnost navodnjavanja (utvrđuje Komisija za dodjelu plastenika na licu mjesta),  1-3 boda,

–    parcele sa  nagibom, udaljenost od stambenog objekta više od 200 m – 1 bod

–    parcele sa blagim nagibom, udaljenost od stambenog objekta do 100 m –  2 boda,

–    parcele – ravan teren i blizu stambenog objekta, dobar pristup – 3 boda. 

Kandidati kod kojih se na terenu utvrdi da parcele ne ispunjavaju gore navedene pogodnosti i nemaju mogućnosti za navodnjavanje plastenika neće se bodovati, te se njihove prijave neće uzeti u razmatranje. 

b)  dodatni bodovi po osnovu pripadnosti jednoj od dole navedenih kategorija:

      •    podnosilac zahtjeva nezaposlena osoba i koja se nalazi na evidenciji biroa za  

            zapošljavanje – 2 boda

–  za svakog punoljetnog nezaposlenog člana porodice, koji se nalazi na evidenciji    nezaposlenih osoba Biroa za zapošljavanje – 1 bod,

–  za svakog izdržavanog člana porodice (nezaposlene osobe koje se ne nalaze na  evidenciji nezaposlenih osoba na Birou za zapošljavanje – domaćice, djeca, učenici i sl.) – 1 bod, 

 • podnosilac zahtjeva mlada osoba životne dobi do 35 godina – 5 bodova,
 • ako je podnosilac zahtjeva samohrani roditelj – 2 boda,
 • ako je podnosilac zahtjeva ili uži član domaćinstva (dijete ili bračni drug) osoba sa invaliditetom – 2 boda.
 • Ukupan prihod domaćinstva:
 • bez primanja – 7 bodova,
 • ako su primanja po članu domaćinstva do 100,00 KM – 4 boda,
 • ako su primanja po članu domaćinstva  do 200,00 KM  – 3 boda,
 • ako su primanja po članu domaćinstva  do 250,00 KM  – 2 boda,
 • ako su primanja po članu domaćinstva  do 300,00 KM  – 1 bod,
 • socijalni aspekt (stanje na terenu, imovno stanje, opći dojam i sl.) od 0 – 3 boda

Kada kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova,  prednost će imati  kandidati koji imaju status mlade osobe, te višečlane porodice i veći broj nezaposlenih u porodici.

IV POTREBNA DOKUMENTACIJA

Potrebna dokumentacija za dodjelu plastenika:

 1. zahtjev za prijavu na Javni poziv,
 2. CIPS prijavnica podnosioca zahtjeva (original ili ovjerena kopija),
 3. ovjerena kućna lista,
 4. dokaz o nezaposlenosti kandidata izdat od Biroa za zapošljavanje,
 5. dokaz o nezaposlenosti svih punoljetnih članova porodice izdat od Biroa za  zapošljavanje ili neki drugi dokaz o nezaposlenosti (kopirana zdravstvena knjižica),
 6. potvrda o visini primanja zaposlenih članova domaćinstva kao i potvrda (ček) o primanju penzionera ukoliko je isti član domaćinstva,
 7. potvrda o upisu u RPG i RK iz 2021.godine, izdata od nadležne Službe Općine Kakanj ili ovjerena izjava da će se upisati u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata prije dodjele plastenika,
 8. vlasništvo ili posjed nad parcelom koja se namjerava koristiti za instaliranje plastenika (kopija ZK izvadka ili Posjedovnog lista, kao i ugovor o zakupu/korištenju parcele), ili izjava o davanju zemljišta na korištenje bez naknade iz RPG i RK,
 9. dokaz da je samohrani roditelj (smrtni list ili dokaz o razvodu braka ili drugi dokument kojim aplikant može dokazati da je samohrani roditelj),
 10. dokaz da je podnosilac zahtjeva ili uži član porodice (dijete ili bračni drug) osoba sa invaliditetom (potvrda ili drugi dokument kojim aplikant dokazuje da je osoba sa invaliditetom),
 11. ovjerena izjava da u trenutku predaje zahtjeva za učešće u ovom pozivu nema više od 100 m2 plastenika u svom posjedu ili posjedu užeg člana domaćinstva,
 12. ovjerena izjava da će korisnik podsticaja dobijeni plastenik zadržati u vlasništvu najmanje 2 godine od potpisivanja Ugovora,
 13. ovjerena izjava da podnosilac zahtjeva u posljednje 3 godine nije ostvario pravo na donaciju, dodjelu ili sufinansiranje nabavke plastenika od Općine, ministarstava, humanitarnih i drugih organizacija,
 14. ovjerena izjava da će sufinansirati 12% od nabavne cijene plastenika sa dodatnom opremom (345,00 KM), te da će obavezno prisustvovati edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva dana.

Potrebna izjava za uslove pod rednim brojevima 11.,12.,13. i 14.  se podnosi na zajedničkom obrascu „IZJAVA“,  koja se može preuzeti na prijemnoj kancelariji Općine Kakanj.

V  PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA

Komisiju za odabir krajnjih korisnika za dodjelu plastenika sa dodatnom opremom uz sufinansiranje projekta u saradnji sa NVO „Muslim Aid“ Sarajevo čine: 1 predstavnik NVO „Muslim Aid“  Sarajevo, 2  predstavnika Općine Kakanj i 1 predstavnik Saveza poljoprivrednih udruženja „KAP“ Kakanj.

Zadatak Komisije za dodjelu plastenika je da izvrši:

 • pregled prispjelih prijava, provjeri upis u RPG i RK u nadležnoj službi, evidentira kandidate koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva, obave uviđaj na licu mjesta, boduju kandidate na osnovu kriterija iz Javnog poziva, te sačine rang listu krajnjih korisnika na osnovu utvrđenih kriterija za bodovanje i istu dostave Općinskom načelniku i NVO „Muslim Aid“ Sarajevo.

Saglasnost na predloženu rang listu krajnjih kandidata daje Općinski načelnik i NVO „Muslim Aid“ Sarajevo.

Kandidati koji su podnijeli zahtjev za dodjelu plastenika biće pismeno obavješteni o rezultatima Javnog poziva.

NAPOMENA:

Obrasci zahtjeva za prijavu se mogu preuzeti na Info–pultu Općine Kakanj (šalter sala) i zajedno sa dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na protokol Općine Kakanj sa naznakom „Za javni poziv za dodjelu plastenika sa dodatnom opremom“ – NE OTVARATI“.

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva na Javni poziv je  31.03.2021. godine do 15:30 sati.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj, Odsjek za lokalni ekonomski razvoj, I sprat ili na broj telefona 032/771-828 svakim radnim danom od 07:00-15:30 sati.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

DOSTAVLJENO:                                                                             OPĆINSKI NAČELNIK

 1x Mediji,

 1x NVO„Muslim Aid” Sarajevo                                                          __________________                                                                                                                                                  

 1x Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline,                               Mirnes Bajtarević                                                                                                     

 1x Savez poljoprivrednih udruženja „KAP“ Kakanj,

 1x a/a.