OSIGURANA MEDICINSKA REHABILITACIJA I VANREDNA NOVČANA POMOĆ ZA BRANIOCE I ČLANOVE NJIHOVIH PORODICA

Na  prijedlog Ministarstva za boračka pitanja Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 95. sjednici, održanoj 11.05.2017. godine, usvojila  Informacije o medicinskoj rehabilitaciji i vanrednoj novčanoj pomoći branilaca i članova njihovih porodica u 2016. godini.

Informacija prikazuje sprovedenu medicinsku rehabilitaciju – fizičku i mentalnu, u  protekloj 2016. godini za pripadnike branilačke populacije: ratne vojne invalide, demobilizirane branioce i članove porodica poginulih branilaca. Istom je naglašena svrha i cilj medicinske rehabilitacije odnosno da se upotrebom savremenih metoda liječenja u medicinskim ustanovama zaustavi proces oboljenja, saniraju nastale patološke promjene i oštećenja, tj. da se poremećene funkcije organizma što je moguće više vrate u normalno stanje kakvo je postojalo prije nastanka povrede ili oboljenja. U 2016. godini ukupno je odobreno 349, a realizirano 327 zahtjeva  pripadnika branilačke populacije.

Ministarstvo ima sklopljene ugovore sa rokom važenja do decembra 2017. godine sa tri banjsko- klimatska lječilišta, i to sa: Banjsko-rekreacionim centrom “Aquaterm” u Olovu, Rekreativno-rehabilitacionim centrom “Fojnica” u Fojnici i Centrom za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje “Ilidža” u Gradačcu.

Planirana sredstva za banjsko-fizikalnog liječenja u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona u 2016. godini iznosila su 250.000,00 KM, a realizovano je 249.900,00 KM, odnosno 99,96% .

Vlada je prihvatila i Informaciju o vanrednoj novčanoj pomoći branilaca i članova njihovih porodica u 2016.godini. Odobrena je novčana pomoć za 3.954 korisnika-pripadnika branilačke populacije.

Realizirani utrošak sredstava na ovom transferu je 944.500 KM. Ovaj vid pomoći pokazao se opravdanim i ,nažalost, iz dana u dan sve je veća potreba ove populacije za istom. Ovo Ministarstvo u okviru svojih svakodnevnih aktivnosti pokušava da iznalazi mogućnosti stvaranja uslova za zapošljavanje i samozapošljavanje branilačke populacije, te na taj način zaustavi trend porasta potreba za ovim vidom pomoći.