Peta redovna sjednica Općinskog vijeća Kakanj: Usvojena informacija o klizištu u Ribnici, povećane cijene komunalnih usluga, World Vision iz Zenice premješta sjedište u Kakanj

Izvještaj sa 5. redovne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće je 27.02. 2017.godine održalo 5. redovnu sjednicu.

Na sjednici su bili prisutni svi vijećnici.

Zapisnik sa 4. redovne sjednice Općinskog vijeća usvojen je bez rasprave jednoglasno..

Vijećnička pitanja i inicijative

Na prošloj sjednici postavljeno je 12 vijećničkih pitanja i pokrenuto je 11 vijećničkih inicijativa.

– Komentare na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja su dali: Nusret Muslić i Rizah Haračić.

– Komentar na dostavljena mišljanja i stavove na vijećničke inicijative je dao Rizah Haračić.

  • Vijećnička pitanja su postavili: Jasmin Mušanović, Sedmedin Amiđić, Semir Mušija i Rizah Haračić
  • Vijećničke inicijative su pokrenuli: Adisa Čehajić, Sedmedin Amiđić, Semir Mušija, Enes Piljug, Elvedin Delić, Rizah Haračić  i Aldin Šljivo.

Za današnju sjednicu predložen je dnevni red (PO POZIVU) koji je usaglašen na sjednici Kolegija Općinskoga vijeća održanoj 20.02.2017. godine. U međuvremenu je pristiglo još 5 (pet) materijala: prijedlog rješenja o imenovanju Komisje za provođenje javnog nadmetanja – licitacije pri prodaji posebnih dijelova trgovačko-sportskog centra CC1 (krovna etaža) u vlasništvu Općine Kakanj, prijedlog odluke o prijenosu imovine likvidiranog JP “Kakanj-sport” d.o.o. Kakanj, prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Fetai (Nazmia) Zedi iz Kaknja i prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Hrustić (Saliha) Nihade iz Kaknja i prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje kanalizacije u MZ Haljinići. Predsjedavajući je predložio da se prijedlog rješenja o imenovanju Komisje za provođenje javnog nadmetanja – licitacije pri prodaji posebnih dijelova trgovačko-sportskog centra CCI (krovna etaža) u vlasništvu Općine Kakanj uvrsti kao 7. tačka,  prijedlog odluke o prijenosu imovine likvidiranog JP “Kakanj-sport” d.o.o. Kakanj kao 9, a prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Fetai (Nazmia) Zedi iz Kaknja i prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Hrustić (Saliha) Nihade iz Kaknja kao 11. i 12. tačka dnevnog reda, a prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje kanalizacije u MZ Haljinići kao 5. tačka.  Vijeće je usvojilo ovako prošireni dnevni red sa 25 glasova za, 5 protiv i niko uzdržan.

  1. Informacija RMU „Kakanj“ o stanju klizišta na području Ribnice

Ispred RMU Kakanj informaciju su  dali Muhamed Plasto, izvršni direktor za tehničke poslove,  proizvodnju i održavanje i Kasim Alajbegović, direktor ZD RMU Kakanj. Na sjednici su prisustvovali i predstvanici MZ Mramor (Munir Husika i Elvedin Šišić).

U diskusiji su učestvovali: Elvedin Delić, Safet Šahman, Senad Alajbegović,  Rizah Haračić i Eldin Mijoč.Također, svoje sugestije izložili su i  direktor Zavoda i općinski načelnik. Nakon iscrpljene diskusije Vijeće je napravilo pauzu na kojoj se održala sjednica Kolegija na kojoj su prisustvovali i Muhamed Plasto, Kasim Alajbegović i općinski načelnik. Na sjednici su se definirali zaključci koji će biti upućeni JP Elektroprivreda, Vladi ZDK, Vladi F BiH i  ostalim nadležnim u vezi rješavanja problema nastalih klizištem.

Informacija je primljena k znanju a zaključci su usvojeni sa 25 glasova za.

  1. Prijedlog pravilnika o uslovima za obavljanje poslova upravitelja

Predlagač: općinski načelnik; Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina; Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika.

U diskusiji je učestvovao: Edin Aliefendić koji je izložio amandmane na član 2, 7 kao i poglavlje VIII. Amandmani su prihvaćeni  i samim tim postali sastavni dio prijedloga koji je usvojen sa 29 glasova za, niko protiv i niko protiv.

      3. Prijedlog uputstva o načinu promjene upravitelja

 Predlagač: općinski načelnik; Obrađivač: Služba za imovinskopravne i geodetske poslove i katastar nekretnina; Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika.

U diskusiji je učestvovao Edin Aliefendić i izložio je amandman na član 5 koji je također prihvaćen a prijedlog je usvojen sa 29 glasova za, niko protiv i niko uzdržan,

  4.  Prijedlog uputstva o sadržaju obrasca „Evidencija stanova, poslovnih prostora i garaža i evidencija etažnih vlasnika, koju je dužan voditi upravitelj“

Predlagač: općinski načelnik;  Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina;  Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji je učestvovao Edin Aliefendić i njegovi amandmani su prihvaćeni i prijedlog je usvojen sa 29 glasova za.

 5. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje kanalizacije u MZ Haljinići

 Predlagač: općinski načelnik; Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina; Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i prijedlog je usvojen sa 26 glasova za, niko protiv i 4 uzdržana.

Uslijedila je pauza za ručak od 1h na prijedlog kluba vijećnika SDA.

      6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o visini cijena komunalnih usluga JP „Vodokom“ Kakanj

Predlagač: Nadzorni odbor JP “Vodokom” d.o.o. Kakanj; Obrađivač: Nadzorni odbor JP “Vodokom” d.o.o. Kakanj;  Izvjestilac: Sead Imamović, direktor

U diskusiji su učestvovali: Rešad Merdić, Ahmed Begić, Elvedin Delić,  Sedmedin Amiđić i Ivica Petrović.

Prijedlog je usvojen sa 18 glasova za, 4 protiv i 6 uzdržanih a primjenjivat će se od 1.marta 2017.godine.

 7. Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninom-trgovačko-sportski centar City Center One (krovna etaža) u vlasništvu Općine

Predlagač: općinski načelnik;  Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj;  Izvjestilac: Zijad Neimarlija, direktor Zavoda.

U diskusiji su učestvovali Aldin Šljivo i Rizah Haračić. Prijedlog je usvojen sa 26 glasova za, niko protiv i 2 uzdržana.

8. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisje za provođenje javnog nadmetanja – licitacije pri prodaji posebnih dijelova trgovačko-sportskog centra CC1 (krovna etaža) u vlasništvu Općine Kakanj

Predlagač: Komisija za izbor i imenovanje; Izvjestilac: Edin Aliefendić, predsjednik Komisije.

U Komisiju su imenovani: Sanel Škulj – predsjednik, Safet Šahman, Armina Fejzović, Zerina Kovač, Sedin Kokić, Elvedin Gačić, Ivica Petrović i Edin Šljivo. Prijedlog je usvojen jednoglasno sa 27 glasova za.

9. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnih prostora

Predlagač: općinski načelnik;  Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj;  Izvjestilac: Zijad Neimarlija, direktor Zavoda.

U diskusiji je učestvovao Nusret Muslić. Prijedlog je usvojen jednoglasno sa 27 glasova za.

10. Prijedlog odluke o prijenosu imovine likvidiranog JP “Kakanj-sport” d.o.o. Kakanj

Predlagač: općinski načelnik; Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina; Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

Prijedlog je usvojen bez rasprave jednoglasno.

11. Prijedlog odluke o davanju na upravljanje, korištenje i održavanje Doma kulture Javnoj ustanovi „Kulturno-sportski centar“ Kakanj

Predlagač: općinski načelnik;  Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina; Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji je učestvovao Aldin Šljivo.

Prijedlog je usvojen  jednoglasno sa 27 glasova za.

12. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Fetai (Nazmia) Zedi iz Kaknja 

Predlagač: općinski načelnik;   Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina; Izvjestilacj: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusji je učestvovao Nusret Muslić,  Rizah Haračić i Haris Veispahić.

Prijedlog je usvojen sa 19 glasova za, niko protiv i 8 uzdržanih.

13. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Hrustić (Saliha) Nihade iz Kaknja 

Predlagač: općinski načelnik; Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina;  Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

Prijedlog je usvojen sa 20 glasova za, niko protiv i 7 uzdržanih.

14. Izvještaj o realizaciji i utrošku sredstava ostvarenih po osnovu naknade za vatrogastvo u 2016. godini

 Predlagač: općinski načelnik; Obrađivač: Služba civilne zaštite; Izvjestilac: Nurudin Hrusto, pomoćnik općinskog načelnika

Izvještaj je usvojen jednoglasno sa 26 glasova za.

15. Prijedlog programa rasporeda i utroška planiranih sredstava od naknade za vatrogastvo u 2017. godini

 Predlagač: općinski načelnik; Obrađivač: Služba civilne zaštite; Izvjestilac: Nurudin Hrusto, pomoćnik općinskog načelnika

Prijedlog je usvojen jednoglasno sa 26 glasova za.

16. Izvještaj o realizaciji Programa utroška namjenskih sredstava od prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana za 2016. godinu

Predlagač: općinski načelnik; Obrađivač: Služba za finansije;  Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika

Izvještaj je usvojen  sa 22 glasa za, 4 protiv i niko uzdržan.

17. Izvještaj o realizaciji Programa rasporeda sredstava za sport za 2016. godin

Predlagač: općinski načelnik; Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike; Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika

Izvještaj je usvojen  sa 26 glasova za, niko protiv i niko uzdržan.

18. Izvještaj o realizaciji Programa rasporeda sredstava za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija za 2016. godinu

Predlagač: općinski načelnik; Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike; Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika

Izvještaj je usvojen  sa 26 glasova za, niko protiv i niko uzdržan.

19. Izvještaj o realizaciji Programa rasporeda sredstava boračkim udruženjima i organizacijama za 2016. godinu

Predlagač: općinski načelnik;  Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike; Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika

Izvještaj je usvojen  sa 27 glasova za, niko protiv i niko uzdržan.

20. Prijedlog odluke o naknadi za prijevoz na posao i sa posla u organu državne službe Općine Kakanj

Predlagač: općinski načelnik; Obrađivač: Služba za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice; Izvjestilac: Bahrudin Arnaut, pomoćnik općinskog načelnika po ovlaštenju, Stav i mišljenje: Komisija za Statut i propise

U diskusiji je učestvovao Nusret Muslić.

Prijedlog je usvojen sa 27 glasova za.

21. Izvještaj o poslovanju i radu JU „Kultrno sportski centar Kakanj“ za 2016.godinu

Predlagač: UO JU Kulturno-sportski centar Kakanj; Obrađivač: UO JU Kulturno-sportski centar Kakanj; Izvjestilac: Aldin Šljivo, direktor JU.

Izvještaj je usvojen sa 26 glasova za.

22. Prijedlog programa rada JU „Kulturno sportski centar Kakanj“ za 2017.godinu

Predlagač: UO JU Kulturno-sportski centar Kakanj; Obrađivač: UO JU Kulturno-sportski centar Kakanj; Izvjestilac: Aldin Šljivo, direktor JU.

U diskusiji je učestvovao Nusret Muslić.

Prijedlog je usvojen jednoglasno sa 26 glasova za.

23. Prijedlog programa rada JU „Gradska biblioteka“ Kakanj sa finansijskim planom za 2017. godinu

Predlagač: UO JU Gradska biblioteka Kakanj; Obrađivač: UO JU Gradska biblioteka  Kakanj;  Izvjestilac: Senad Čišija, direktor JU i Senida Huskić, članica UO.

Prijedlog je usvojen sa 26 glasova za.

24. Prijedlog finansijskog plana JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ za 2017. godinu

Predlagač: UO JU Mladost Kakanj; Obrađivač: UO JU Mladost Kakanj;  Izvjestilac: Helmina Murtić, direktorica JU i Amila Spahić, predsjednica UO.

U diskusiji je učestvovao Haris Veispahić.

Prijedlog je usvojen sa 27 glasova za.

25. Informacija o stanju zaštite od požara i vatrogastvu na području općine Kakanj u 2016. godini

Predlagač: općinski načelnik; Obrađivač: Služba civilne zaštite;  Izvjestilac: Nurudin Hrusto, pomoćnik općinskog načelnika

Informacija je primljena k znanju s 27 glasova za.

Predsjedavajući je uputio čestitku građanima za 1. mart – Dan nezavisnosti i zaključio rad sjednice u 15:35.