Podzemni kontejneri ugrađeni na još 3 lokacije

p1110846-660x330

Nakon što nije bilo moguće izvršiti ugradnju podzemnih kontejnera u blizini zgrade Centra za socijalni rad Kakanj zbog velikog broja podzemnih instalacija, odlučeno je da se pokrenu aktivnosti na izmještanju instalacija, a da bi se taj posao realizirao potrebno je provesti procedure pribavljanja odobrenja. To znači da će na ovoj lokaciji podzemni kontejneri biti ugrađeni u drugoj fazi realizacije ovog projekta koja je planirana za budući period.

p1110850 Proteklih dana podzemni kontejneri su ugrađeni na lokaciji ispod prostorija Crvenog križa Kakanj, na lokaciji uz šetalište preko puta ulaza u bivši CC1, te iznad zgrade ST 2. Preostalo p1110851je još urediti prostor oko ovih podzemnih kontejnera kako bi se isti pustili u funkciju, nakon čega će sa ovih lokacija biti uklonjeni obični kontejneri.

Ugradnjom podzemnih kontejnera iznad zgrade ST 2 stekli su se uslovi za uklanjanje običnih kontejnera kod pomenute zgrade što su stanari obližnjih zgrada i tražili u proteklom periodu.

Kako bi se stekli uslovi da se uklone i obični kontejneri postavljeni kod zgrade Općinskog suda, planirano je da se podzemni kontejner ugradi i kod zgrade Šumarije “Ribnica” Kakanj, što bi uz ugrađeni podzemni kontejner preko puta ulaza u bivši CC1, omogućilo da okolno područje bude adekvatno “pokriveno” podzemnim kontejnerima.

U toku su i aktivnosti na popravkama mehanizama za nožno otvaranje podzemnih kontejnera, popravkama amortizera koji služe za lakše otvaranje i zatvaranje kontejnera pri istovaru, te popravkama oštećenih poklopaca i sl. Obzirom da garantni rok traje 12 mjeseci uočene nedostatke će o svom trošku izvršiti firma koja je vršila nabavku podzemnih kontejnera.

Proteklih dana dobili smo nekoliko sugestija građana u vezi oštećanja limenih kanti koje služe za ubacivanje smeća u podzemne kontejnere. Premda se kao prva misao nameće zaključak kako je riječ o vandalizmu, ipak u većini slučajeva se ne radi o tome. Naime, protekli period je poslužio za “uhodavanje” novog koncepta prikupljanja otpada u gradskom području Kaknja tokom kojeg su uočeni nedostaci koje treba otkloniti. Nedostaci koji su uočeni ogledaju su u tome da je došlo do pucanja određenog broja mehanizama za otvaranje poklopaca nogom.

Pojava ovog problema dovela je do situacije da su se podzemni kontejneri na kojima funkcioniše “nožni” mehanizam brže punili od onih na kojima je u funkciji samo “otvaranje rukom”, jer je praksa pokazala da se preferira odbacivanje otpada u podzemne kontejnera korištenjem nožnog mehanizma.

Došlo je i do pucanja određenog broja uljnih amortizera koji omogućavaju lakše podizanje glavnog poklopca nakon istovara otpada. Usljed pucanja amortizera, prilikom istovara podzemnih kontejnera došlo je i do oštećenja jednog poklopca podzemnih kontejnera kod Boračke zgrade.

Garantni rok traje 12 mjeseci pa će, dakle, uočene nedostatke o svom trošku izvršiti firma koja je vršila nabavku podzemnih kontejnera.

Zabilježene su i druge incidentne situacije poput gaženja cvijeća oko podzemnih kontejnera od strane nesavjesnih osoba i izbacivanja smeća iz podzemnih kontejnera uz pomoć priručnih sredstava i raznih vrsta kuka i sl. Ove radnje su predmet postupanja inspekcije.

Period “uhodavanja” služi i da se sagleda intenzitet punjenja, te da se prema tome uskladi i dinamika pražnjenja koju određuje Javno preduzeće “Vodokom” Kakanj.

Bez obzira na uočene nedostatke i incidentne situacije, novi koncept odlaganja otpada pokazuje dobre rezultate jer ništa više nije kao prije, niti će biti kao nekad.