Pogledajte materijale za 16. sjednicu Općinskog vijeća Kakanj

Općinsko vijeće će 30.01.2018.godine (utorak) sa početkom u 9:00 sati održati 16. redovnu sjednicu po prijedlogu dnevnog reda koji je usaglašen na sjednici Kolegija 22.01.2018.godine:

1. Prijedlog odluke o poticajima i pogodnostima za investiranje na području općine Kakanj
2. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju nove saobraćajnice 
3. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2018.godinu
4. Prijedlog programa projekata za realizaciju sredstava iz Programa utroška sredstava vodnih naknada u oblasti vodoprivrede za 2018.godinu
5. Prijedlog programa utroška neraspoređenog dijela namjenskih sredstava od prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana za 2018.godinu i sredstava od prodaje poslovnih prostora i zemljišta
6. Prijedlog programa utroška sredstava od koncesionih naknada
7. Prijedlog programa utroška sredstava komunalne naknade za 2018.godinu
8. Prijedlog programa utroška sredstava naknade za građevinsko zemljište za 2018.godinu
9. Prijedlog plana redovnog održavanja javnih i nerazvrstanih cesta na području općine Kakanj za 2018.godinu
10. Prijedlog programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline općine Kakanj za 2018.godinu
11. Prijedlog programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2018.godinu
12. Prijedlog programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2018.godinu
13. Prijedlog programa rasporeda sredstava za sport za 2018.godinu
14. Prijedlog programa rasporeda sredstava boračkim udruženjima za 2018.godinu
15. Prijedlog programa upotrebe sredstava za informisanje za 2018.godinu
16. Prijedlog programa rada JU „Gradska biblioteka“ Kakanj za 2018.godinu sa finansijskim planom
17. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od koncesionih naknada za 2017.godinu
18. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava komunalne naknade za 2017.godinu
19. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava naknade za građevinsko zemljište za 2017.godinu
20. Izvještaj o realizaciji Plana redovnog održavanja javnih i nerazvrstanih cesta na području općine Kakanj za 2017.godinu
21. Izvještaj o realizaciji Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline iz Budžeta Općine Kakanj za 2017.godinu
22. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2017.godinu
23. Izvještaj o utrošku sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2017.godinu
24. Izvještaj o realizaciji Programa rasporeda sredstava za nevladine organizacije i Udruženja građana za 2017.godinu
25. Izvještaj o realizaciji Programa rasporeda sredstava za sport za 2017.godinu
26. Izvještaj o realizaciji Programa rasporeda sredstava boračkim udruženjima za 2017.godinu
27. Izvještaj o realizaciji Programa rasporeda sredstva za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija u 2017.godini

Materijale možete preuzeti klikom na tačku dnevnog reda.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA