PROJEKAT POBOLJŠANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI U KANTONALNOJ BOLNICI NAJVEĆI PRIORITET VLADE ZDK U OBLASTI ZDRAVSTVA 

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je u 2023. godini intenzivirala aktivnosti na implementaciji projekta Poboljšanje energetske efikasnosti u JU Kantonalna bolnica Zenica, koji se finansira iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), a na osnovu projektnog ugovora potpisanog sa ovom finansijskom institucijom u julu 2018. godine.

EBRD je za navedeni projekat odobrio kredit od 10 miliona eura, sa rokom otplate od 15 godina i trogodišnjim grace periodom, te dodatni milion eura investicijskog granta namijenjen za izgradnju nove kotlovnice na gas i priključak na gasovodnu mrežu, uz rok od 30 mjeseci za početak radova.

Vlada u prethodnom sazivu i bivša uprava Kantonalne bolnice vodile su aktivnosti na implementaciji projekta bez konkretnih rezultata zbog čega su u periodu od 26.08.2018. do 28.04.2023. godine plaćene takse/penali na nepovučena sredstva po osnovu kredita EBRD-a u ukupnom iznosu od 236.250,00 EUR odnosno 462.064,84 KM.

Projekat Poboljšanje energetske efikasnosti u JU Kantonalna bolnica Zenica podrazumijeva rekonstrukciju 32.000 m2 postojećih objekata i izgradnju novih 2.800 m2 prostora, a paralelno izgradnju nove kotlovnice na gas i priključku na gasovodnu mrežu, kao zasebnom segmentu projekta, koji će zajedno finansirati Vlada, iz granta EBRD-a, te Grad Zenica – iz vlastitog budžeta.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona na čelu sa premijerkom Amrom Mehmedić ovaj kapitalni projekat je odredila kao najznačajniji u oblasti zdravstva.

– Projekat stvara nove mogućnosti i donosi bolju perspektivu Kantonalnoj bolnici Zenica, a time i cjelokupnom sistemu zdravstvene zaštite, jer se radi o najvećoj javnoj zdravstvenoj ustanovi u našem kantonu. Paralelno s ovim projektom, intenzivno radimo na stvaranju uslova da naša bolnica dobije status univerzitetske, a u perspektivi da postane moderni univerzitetsko-klinički centar  – rekla je Mehmedić.

Jedinica za implementaciju projekta (PIU) je u saradnji sa Konsultantom, izabranim od strane EBRD-a za tehničku podršku i podršku u nabavkama u decembru 2022. godine, pripremila Plan nabavki koji obuhvata sve komponente projekta na koji je saglasnost dao EBRD.

Dana 15.05.2023. godine, u skladu sa procedurama EBRD-a, objavljen je tender za odabir konsultanta za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju svih objekata unutar kompleksa bolnice, izuzev kotlovnice, te izboru dodatnog konsultanta za podršku PIU-u za implementaciju dijela projekta koji se odnosi na gasifikaciju Grada Zenica i priključak Kantonalne bolnice na gasovodnu mrežu. Očekuje se da ugovor najpovoljnijem ponuđaču bude dodijeljen krajem oktobra ove godine, a rok za izradu projektne dokumentacije je šest mjeseci od potpisivanja ugovora.

PIU je uz podršku konsultanta radio na pripremi projektnog zadatka za izgradnju gasne kotlovnice, zatim za rekonstrukciju postojećeg objekta kotlovnice te za nabavku izgradnje vrelovodne distrubitivne mreže od nove kotlovnice do novih/postojećih toplotnih podstanica. Usaglašena tenderska dokumentacija po ugovornom modalitetu „projektuj i izgradi“ je objavljena na stranici EBRD-a 18. avgusta, a rok za dostavu ponuda je 20. oktobar. Očekuje se da će se ugovor s najpovoljnijim ponuđačem potpisati sredinom novembra, a rok za projektovanje i izgradnju nove kotlovnice je 580 kalendarskih dana.

Uporedo s navedenim aktivnostima, sa JP Zenica gas d.o.o. Zenica radilo se na definisanju i usaglašavanju projektnog zadatka za izradu glavnog projekta gasifikacije Grada Zenice, uključujući i priključak gasovoda na Kantonalnu bolnicu. Procedura izbora konsultanta za izradu glavnog projekta i obaveznu reviziju je pokrenuta 24.05.2023. godine. Ugovor sa izabranim konsultantom za izradu glavnog projekta i reviziju projekta je potpisan 12.07.2023. godine. Glavni projekat sa revizijom je 04.10.2023. godine isporučen u Kantonalnu bolnicu. Tokom mjeseca novembra je planirana izrada tenderske dokumentacije za odabir izvođača radova.

Projektni zadatak za stručni nadzor pri izvođenju radova u vezi sa ugovorom o izgradnji nove gasne kotlovnice i izgradnji gasovodne mreže u Gradu Zenica, uključujući i priključak gasovoda za KBZ, je završen, a pripremljena je i tenderska dokumentacija. Procedura izbora konsultanta je započeta 27.09.2023. godine, a rok za dostavljanje ponuda je 06.11.2023. godine.

-Vlada, novi menadžment Kantonalne bolnice Zenica i PIU tim su uložili maksimalne napore da se ovaj projekat pomakne sa mrtve tačke. Sasvim je izvjesno da će izgradnja primarne gasovodne mreže u dužini od 3,3 km sa regulatornom mjernom stanicom započeti na proljeće 2024. godine, a ostali građevinski radovi u drugoj polovini godine – kaže premijerka Mehmedić.

Naglašava da će se paralelno raditi na traženju novih izvora finansiranja, jer je izvjesno da zbog rasta cijena građevinskog materijala i usluga, usljed poremećaja na tržištu, kredit od 10 miliona EUR neće biti dovoljan za implementaciju svih komponenti projekta.

To se potvrdilo i na tenderu za izvođača radova koji je objavljen na stranici EBRD u decembru 2021. godine, a na koji se prijavio samo jedan ponuđač čija je ponuda bila trostruko veća od procijenjene vrijednosti iz studije izvodljivosti iz 2017. godine, prema kojoj su ovi radovi tada okvirno koštali 20 miliona KM.

Press služba ZDK