Skupština donijela Odluku o usvajanju Elaborata o opravdanosti promjene naziva Fakulteta u Zenici

Dana 08.05.2017. godine održana je 40. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona u sedmom sazivu. Prije samog otvaranja rasprave o prijedlogu dnevnog reda od pet tačaka, poslanici u Skupštini su raspravljali o prijedlogu  Vlade Kantona za donošenje po skraćenom postupku Zakona o dopunama zakona o javnom redu. Ovaj prijedlog Vlade Kantona je prihvaćen, a potom je utvrđen dnevni red sjednice od pet tačaka.

Skupština je, bez velike rasprave i diskusije kao prvu tačku dnevnog reda razmatrala i donijela Zakon o dopunama zakona o javnom redu i miru. Navedne dopune se odnose na uređivanje materije oko prikupljanja dobrovoljnih priloga, ko i kada može prikupljati dobrovoljne priloge u humanitarne svrhe, kao i kaznene odredbe za lica koja prekrše odredbe koje definišu način prikupljanja dobrovoljnih priloga, te kazne za lica koja na javnom mjestu vrše fiziološku potrebu ili izlože intimne dijelove tijela pogledu drugih.

Skupština je potom donijela i Plan zaštite od požara Zeničko-dobojskog kantona koji u konačnici ima za cilj i treba da doprinese poboljšanju organizacije i načina provođenja mjera zaštite od požara, određivanje konkretnih zadataka za organe vlasti i druge subjekte, kao i utvrđivanje snaga i sredstava potrebnih za neposredno ostvarivanje predviđenih mjera.

Na svom 40. zasjedanju Skupština je donijela Odluku o usvajanju Elaborata o opravdanosti promjene naziva Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici u Metalurško-tehnološki fakultet Univerziteta u Zenici.

U okviru ove tačke donesena je i Odluka o promjeni naziva Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici u Metalurško-tehnološki fakultet Univerziteta u Zenici. Na ovaj način će biti izvršeno usklađivanje sa većinom naziva fakulteta ovog profila u okruženju, koji su ili tehnološko-metalurški ili metalurško-tehnološki, sa istom ili sličnom strukturom studijskih programa. Pored toga omogućava se  proširenje matičnosti Fakulteta osnivanjem novih studijskih programa, kao i jačanje tehnološke (tehničke) komponente na Univerzitetu u Zenici, te omogućava prepoznatljivost koncepta i sadržaja diploma iz samog naziva Fakulteta.

Prije otvaranja rasprave po četvrtoj tački dnevnog reda, poslanik u Skupštini Ibrahim Plančić, predlagač Inicijative u Skupštini za izmjenu Zakona o zaštiti od požara i vatorgastvu, je povukao ovu tačku sa dnevnog reda.

Na kraju rada po dnevnom redu 40. sjednice, Skupština Zeničko-dobojskog kantona je prihvatila Informaciju o problematici mladih na području Zeničko-dobojskog kantona.

                                                                                 

Stručna služba Skupštine ZDK