U susret Lokalnim izborima: Radno – konsultativni sastanak sa članovima Stranke za BIH

SBiH Kakanj (3)

Proteklog vikenda Općinski savjet Stranke za Bosnu i Hercegovinu Kakanj je održao radno-konsultativni sastanak sa kandidatima koji se nalaze na listi za Općinsko vijeće Kakanj na narednim lokalnim izborima.

Cilj prvog radnog sastanka je bio međusobno upoznavanje kandidata, kao i prezentacija odluka o Izbornom štabu, i odluka o finansiranju izborne kampanje.

Kandidati su imali priliku da iznesu svoje stavove i mišljenja na Program Stranke za Bosnu i Hercegovinu namjenjen za razvoj lokalne zajedice koji se primjetno temeljio uglavnom na iznalaženju mogućnosti zapošljavanja,kao i nastavka konstantnog pružanja podrške poljoprivrednim proizvođačima sa tendnicijama rasta.Primjetno je također da se kroz program nameće i sve bitniji ekološki aspekt i zaštita okoliša.

Lista kandidata Stranke za Bosnu i Hercegovinu prezentovana je i kroz određene statističke pokazatelje,pa je primjetno da se radi o spoju iskustva i mladosti što pokazuje prosjek starosti od trideset pet godina.

Na listi se nalazi devet kandidata sa srednjom stručnom spremom i dvadeset pet visokoobrazovnog kadra,od koji je 11 dip.inženjera raznih struka,dva diplomirana socijalna radnika, tri bach.inžinjera ,četri diplomirana ekonomista,dva magistra,dva doktora medecine i jedan doktor tehničkih nauka,što je garancija da ovi kandidati sigurno mogu odgovoriti svim izazovima i zadacima.

Dvadeset i jedan kandidat/kandidatkinja imaju zasnovan bračni odnos,a na listi je i četrnaest kandidata bez radnog odnosa.

Kancelarija Općinskog savjeta Stranke za Bosnu i Hercegovinu,koja se nalazi u ul.Osmana Džafića P+2 u Kaknju je otvorena je svakim radnim danom od 11-15 sati,i građani svoje prijedloge za bolji i prosperitetniji napredak lokalne zajednice,zapažanja i kritike na rad općinskog vijeće u kojem participira i Stranka za Bosnu i Hercegovinu mogu uputiti i dostaviti u istu,a to mogu učiniti putem  Facebook stranice OS SBiH Kakanj ili na e-mail [email protected].

H.H. / Kakanjinfo