VIJEĆE EVROPE I MINISTARSTVO PRAVDE FBIH: UVOĐENJE PRAVNOG LIJEKA KOJIM SE UREĐUJE ZAŠTITA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U FBIH

Vijeće Evrope i Ministarstvo pravde FBiH organizovali su 22. novembra 2023. godine u Sarajevu diskusiju sa ministrima i predstavnicima kantonalnih ministarstava pravde na temu uvođenja pravnog lijeka protiv prekomjerne dužine trajanja sudskih postupaka u Federaciji BiH. Ispred Zeničko-dobojskog kantona, u radu skupa učestvovali su ministar za pravosuđe i upravu Nebojša Nikolić i pomoćnica ministra za pravosuđe Amila Jerković Begagić.

U uvodnom govoru, federalni ministar pravde Vedran Škobić istakao je kako su Ustavni sud i Evropski sud za ljudska prava utvrdili povredu člana 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima zbog onemogućene sudske zaštite suđenja u razumnom roku. Time se, kako je naveo ministar, ne samo narušava princip vladavine prava i povjerenje građana u pravnu državu, već imaju i značajne implikacije na budžete kantona i Federacije BiH.

Bojana Urumova, šefica ureda Vijeća Europe u Sarajevu, naglasila je potrebu donošenja zakonskog okvira koji će u potpunosti zadovoljiti standarde Vijeća Europe i primarno pružiti adekvatne mehanizme za preventivno djelovanje, a potom i pravo na dodjeljivanje pravične naknade za nematerijalnu štetu zbog prekomjerne dužine trajanja sudskih postupaka. Ohrabrila je vlasti u Federaciji BiH na donošenje adekvatnog zakonskog rješenja kojim će se osigurati zaštita prava na suđenje u razumnom roku, a samim time i prava na pravično suđenje.

Na sastanku su razmatrane sporne odredbe kao i preporuke za unapređenje nacrta Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku u FBiH koje su istaknute i u Analizi pravnog okvira kojim se reguliše zaštita suđenja u razumnom roku u BiH.

Ova aktivnost je organizovana u okviru projekta „Inicijativa za pravnu sigurnost i efikasno pravosuđe u Bosni i Hercegovini – faza III“.

Izvor: Vijeće Evrope