Na desetoj sjednici Općinskog vijeća Kakanj usvajanje izvještaja o provedenim izborima u MZ, JP GRJANJA i JP Vodokoma

?

Općinsko vijeće će 27/07/2017.godine (četvrtak) održati 10.redovnu sjednicu sa početkom u 9:00 sati. Prijedlog dnevnog reda sastoji se od 9 tačaka, a materijale možete preuzeti klikom na tačku.

  1. Prijedlog odluke o dimnjačarskoj djelatnosti
  2. Usvajanje Izvještaja o provedenim izborima u mjesnim zajednicama općine Kakanj
  3. Prijedlog odluke o potvrđivanju rezultata izbora i dodjeli mandata za članove savjeta mjesnih zajednica na području općine Kakanj
  4. Usvajanje Izvještaja o poslovanju JP „Grijanje“ o.o. Kakanj za 2016.godinu (sa revizorskim izvještajem)
  5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zagrijavanju stambenog i poslovnog prostora u Kaknju daljinskim grijanjem i Uslova za isporuku i preuzimanje toplotne energije iz daljinskog grijanja
  6. Usvajanje Izvještaja o poslovanju JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj za 2016.godinu (sa revizorskim izvještajem)
  7. Prijedlog Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavca i radnika komunalnog preduzeća JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj
  8. Usvajanje Izvještaja o radu Općinskog suda u Kaknju za 2016.godinu
  9. Usvajanje Izvještaja o radu stalnih radnih tijela Općinskog vijeća za period januar-juni 2017.godine