SAOPŠTENJE I UPOZORENJE ZA GRAĐANE OD CIVILNE ZAŠTITE KAKANJ

Obzirom da se bliže povoljniji vremenski uslovi, kao i sezona proljetnog čišćenja poljoprivrednih i drugih površina na otvorenom obavještavamo građane Općine Kakanj da je zabranjeno svako spaljivanje otpada. Do sada smo kao praksu imali spaljivanje korova, suhe trave, niskog rastinja i drugih zapaljivih materija, a kao posljedica navedenog dolazi do požara zbog nesavjesnog spaljivanja pri čemu nastaju veče ili manje materijalne štete.

Praksa pokazuje da su najčešći uzroci požara na otvorenom ljudski nemar i nepažnja a nerijetki su slučajevi i namjernog paljenja. Općinsko vijeće Općine Kakanj je usvojilo Odluku o organizovanju i funkcioniranju zaštite od požara i vatrogastva, te u pomenutoj odluci je navedeno da: SVAKO SPALJIVANJE BEZ PISMENOG ODOBRENJA SLUŽBE CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE KAKANJ BITI ĆE KAŽNJIVO PREMA KAZNENIM ODREDBAMA POMENUTE ODLUKE I DRUGIM ZAKONSKIM PROPISIMA.


U slučaju da se primijeti nekotrolisano širenje vatre dužnost svakog građanina je da pokuša ugasiti vatru ako neće ugroziti svoj i tuđi život te odmah obavijesti vatrogasce na broj 123 i policiju na 122, da bi se spriječile neželjene posljedice i sankcionisali prekršioci zakona.

Propisane kazne za pravna lica koja vrše spaljivanje bez pismenog odobrenja Službe civilne zaštite kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 7.000,00 KM.

Propisane kazne za fizička lica koja vrše spaljivanje bez pismenog odobrenja Službe civilne zaštite kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 1.000,00 KM.

Služba civilne zaštite apeluje na sve građane, da prestanu sa praksom spaljivanja a otpad zbrinu na drugi primjeran način, a od inspekcijskih organa Općine Kakanj, policijskih službenika PS Kakanj, čuvara šuma tražimo pojačan angažman na sprečavanju ovakvih pojava kao i identifikaciji i kažnjavanju počinilaca.