U rudnicima Koncerna EPBiH broj angažovanih radnika sveden na minimum

S ciljem obezbjeđenja stabilnosti energetskog sistema, kontinuiteta u proizvodnji električne i toplotne energije i urednog snabdijevanja kupaca, 167 radnika Elektroprivrede BiH u 2020.godini su radili 14 dana u dvije smjene bez napuštanja proizvodnih objekata.

U pogonu su bila dva bloka u TE Tuzla i jedan blok u TE Kakanj, što zadovoljava potrebe Federacije BiH za električnom energijom i toplotnom energijom za grijanje Tuzle, Lukavca i Kaknja. Svih 11 agregata hidroelektrana na Neretvi je raspoloživo i u pogonu su u skladu sa potrebama za električnom energijom. Zalihe uglja na depoima i nivo hidroakumulacija je u 2020.godini bilo iznad bilansom predviđenog nivoa za ovo doba godine.

Proces rada u proizvodnim jedinicama Elektroprivrede BiH odvijao se po principu tzv. zatvorenog ciklusa koji podrazumijeva potpunu izolaciju zaposlenika u prostorima termoelektrana i hidroelektrana na period 14 dana.

U prostorima TE Tuzla u izolaciji je tada bilo 117 zaposlenika, TE Kakanj 20 i hidoelektranama na Neretvi 16 zaposlenika koji upravljaju blokovima i agregatima, te rade na obezbjeđenju preduslova za nesmetanu proizvodnju električne i toplotne energije, radeći u dvije smjene po režimu 12/12 sati.

U isto vrijeme u kućnoj izolaciji u trajanju 14 dana su bili uposlenici koji će nakon detaljne zdravstvene opservacije zamijeniti svoje radne kolege koji su trenutno na radu u izolaciji u termoelektranama i hidroelektranama.

U malim hidroelektranama, a koje su u sastavu Elektroprivrede BiH i koje su organizovane kroz djelatnost proizvodnje u distributivnim podružnicama, u sigurnosnoj zoni rada je 6 zaposlenika Elektrodistribucije Bihać i 4 zaposlenika Elektrodistribucije Tuzla.

Radnicima koji su u izolaciji u prostorima proizvodnih jedinica obezbjeđeni su svi uslovi neophodni za rad i boravak.

Na poslovima prijema i transporta uglja u krugu termoelektrana, otpremi pepela i drugim poslovima  na koje obavljaju  radnici koji nisu uposlenici Elektroprivrede BiH,  angažovana je 41 osoba i nalaze se u izolaciji u prostorima termoelektrana.

Proces rada koji se odnosi na upravljanje sistemom, takođe je organizovan po principu tzv. zatvorenog ciklusa.

Prioritetne aktivnosti djelatnosti distribucije odnose se na otklanjanje kvarova i provedbu mjera kojima bi se smanjile mogućnosti beznaponskih pauza.  

U rudnicima Koncerna EPBiH, broj angažovanih radnika sveden je na minimum potrebnih za nesmetano odvijanje procesa proizvodnje uglja.

Elektroprivreda BiH provodeći preporuke nadležnih organa, poduzima sve neophodne higijensko epidemiološke mjere s ciljem zaštite zdravlja radnika i kupaca, i spriječavanja daljeg širenja virusa.