VREMEPLOV: 29. juna 1943. godine Kakanj prvi put oslobođen u Drugom svjetskom ratu

Po dolasku u Sebinje prikupljeni su podaci o neprijatelju u Kaknju i željezničkim stanicama između Visokog i Lašve, te o mostovima i gazovima na rijeci Bosni. Izdata je naredba štabovima brigada za napad na neprijateljska uporišta od Željezničke stanice Lašva do Poriječana. Četvrta brigada je imala zadatak da pređe rijeku Bosnu kod sela Grab i da poruši prugu u što većoj dužini. Prva brigada je imala zadatak da likvidira neprijatelja u Čatićima, u Doboju i Kaknju, da poruši mostove na rijeci Bosni i Rudnik Kakanj. Udarna brigada bataljona imala je zadatak da zauzme i poruši željezničku stanicu u Jehovini i Modrinju.

Napad na prugu i mostove počeo je 28. juna 1943. godine između 23 i 24 sata. Četvrta brigada je prešla mostove bez otpora. Udarna grupa brzo je likvidirala neprijatelja na stanicama, dok se kod Prve brigade neprijatelj duže zadržao u jednoj kući u Kaknju i kod željezničkog mosta u Doboju gdje se branio iz tri bunkera. Rezultati akcije su bili: Uništen Rudnik Kakanj, trafostanica koja je strujom napajala rudnike Kakanj i Brezu, mostovi na pruzi i rijeci Bosni, šest željezničkih stanica, četiri željezničke kompozicije, četiri lokomotive i 80 vagona. Onesposobljena je pruga u dužini od 30 kilometara, desetine vagona su survane sa porušenog mosta u Kaknju u rijeku Bosnu.

Zarobljeno je oko 130 neprijateljskih vojnika i četiri oficira, poginuo je 21 neprijateljski vojnik. Zaplijenjene su veće količine oružja, municije, dinamita, brašna i druge hrane, dosta odjeće i obuće i nešto sanitetskog materijala. Od zaplijenjenih namirnica i robe izdvojeno je 4 – 5 vagona i podijeljeno rudarima i narodu Kaknja. U akciji partizani su imali dva poginula i sedam lakše ranjenih boraca.

Zauzimanje Kaknja i onesposobljavanje niza željezničkih stanica i pruge između Lašve i Visokog izazvalo je paniku kod vojnih i civilnih vlasti NDH jer je Peta divizija presjekla i razorila najvažniju prugu u Bosni i našla se u centru rudarskog bazena Bosne. Zbog toga su Nijemci brzo reagovali. Pod komandom VII SS divizije upućene su 29. juna protiv Pete krajiške divizije jedinice IV lovačke brigade, dva oklopna voza, dva tenka, dvije ojačane čete pješadijskog puka „Brandenburg“ i još neke snage. Grupe od šest do deset aviona 29. juna i sljedećih dana bombardovale su i mitraljirale položaje partizana. Peta krajiška divizija Kakanj je napustila 2. jula u 14 sati krenuvši dalje na svoje zadatke.