Na današnjoj sjednici OV Kakanj – “Klizište u Ribnici” prva tačka dnevnog reda od ukupno 20.

Na današnjoj a petoj po redu sjednici Vijeće Općine Kakanj,kao prvu tačku dnevnog reda razmatraće Informaciju Rudnika mrkog uglja Kakanj o stanju klizišta na području Ribnice.

Pored razmatranja o stanju klizišta u Ribnici vijećnici razmatrat će se i to o stanju zaštite od požara i vatrogastvu na području općine Kakanj u protekloj godini.

U okviru 20 tački dnevnog reda vijećnici će još razmatrati šest izvještaja, pet prijedloga odluka, tri prijedloga programa i dva prijedloga uputstava.

Šest izvještaja se odnosi na 2016. godinu, a tretiraju: realizaciju i utrošak sredstava ostvarenih po osnovu naknade za vatrogastvo, realizaciju Programa utroška namjenskih sredstava od prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana, realizaciju Programa rasporeda sredstava za sport, realizaciju Programa rasporeda sredstava za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija, realizaciju Programa rasporeda sredstava boračkim udruženjima i organizacijama te poslovanje i rad JU „Kultrno sportski centar Kakanj“.

Vijećnici se trebaju izjasniti i o odlukama: o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o visini cijena komunalnih usluga JP „Vodokom“ Kakanj, načinu i uslovima raspolaganja nekretninom-trgovačko-sportski centar City Center One (krovna etaža) u vlasništvu Općine, davanju na privremeno korištenje poslovnih prostora, davanju na upravljanje, korištenje i održavanje Doma kulture Javnoj ustanovi „Kulturno-sportski centar“ Kakanj i naknadi za prijevoz na posao i sa posla u organu državne službe Općine Kakanj

 

Pored toga na dnevnom redu će se naći Prijedlog pravilnika o uslovima za obavljanje poslova upravitelja i Prijedlog finansijskog plana JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ za 2017. godinu.

A.H