Peta sjednica Općinskog vijeća Kakanj zakazana za narednu sedmicu

Općinsko vijeće će 31.03.2021. (srijeda) sa početkom u 9:00 sati održati svoju 5. redovnu sjednicu. Zbog poštivanja epidemioloških mjera, sjednica će se održati u kino-sali JU KSC Kakanj.

Dnevni red je usaglašen na sjednici Kolegija koja je održana 24.03.2021.godine a materijale koje će Općinsko vijeće razmatrati možete preuzeti klikom na tačku:

-usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća
komentari na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja
-komentari na dostavljena mišljenja i stavove na vijećničke inicijative
-vijećnička pitanja
-vijećničke inicijative

1.Prijedlog odluke o dodjeli 15.aprilskih priznanja
2.Prijedlog programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline Općine Kakanj za 2021.godinu
3.Prijedlog programa utroška sredstava iz budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2021.godinu
4.Prijedlog odluke o visini subvencioniranja troškova komunalnog otpada iz udaljenih mjesnih zajednica
5.Prijedlog odluke o visini prosječne konačne građevinske cijene iz prethodne godine po m2 korisne stambene površine na području općine Kakanj
6.Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava za sport iz Budžeta Općine Kakanj
7.Prijedlog rasporeda sredstava za sport za 2021.godinu
8.Prijedlog I programa rasporeda sredstava boračkim udruženjima za rad
9.Prijedlog II programa rasporeda sredstava boračkim udruženjima za pomoći
10.Prijedlog programa rasporeda sredstava za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija za 2021.godinu
11.Godišnji izvještaj o realizaciji programa sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu  od prirodnih i drugih nesreća namijenjenih za provođenje preventivnih mjera u 2020.godini
12.Program rasporeda i utroška planiranih sredstava  ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća namijenjenih za provođenje preventivnih mjera u 2021.godini
13.Prijedlog programa rasporeda i utroška planiranih sredstava od naknada za vatrogastvo u 2021.godini
14.Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od komunalne naknade za 2020. godinu
15.Prijedlog programa utroška sredstava od komunalne naknade za 2021. godinu
16.Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od koncesionih naknada za 2020. godinu
17.Prijedlog programa utroška sredstava od koncesionih naknada za 2021.godinu
18.Izvještaj o realizaciji Plana redovnog održavanja javnih i nerazvrstanih cesta na području općine Kakanj za 2020. godinu
19.Prijedlog plana redovnog održavanja javnih i nerazvrstanih cesta na području općine Kakanj za 2021. godinu
20.Izvještaj o realizaciji Programa utroška neraspoređenog dijela namjenskih sredstava od prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana za 2020. godinu, sredstava od prodaje poslovnih prostora i stanova i sredstava od prodaje zemljišta
21.Prijedlog programa utroška neraspoređenog dijela namjenskih sredstava od prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana za 2021. godinu, sredstava od prodaje poslovnih prostora i stanova i sredstava od prodaje zemljišta
22.Prijedlog programa utroška sredstava za informisanje za 2021.godinu
23.Izvještaj o ostvarivanju politike jedinice lokalne samouprave i aktivnostima općinskog načelnika za 2020.godinu
24.Izvještaj o finansijskoj reviziji Općine Kakanj Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH
25.Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretnine – javne prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u poduzetničkoj zoni Modrinje, općina Kakanj
26.Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog nadmetanja – licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u poduzetničkoj zoni Modrinje, općina Kakanj
27.Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora Udruženju „Kazandžiluk“ Kakanj
28.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korsit Ismeta i Fahrije Omerović iz Kaknja
29.Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2020.godinu
30.Izvještaj o radu JU „Gradska biblioteka“ Kakanj za 2020.godinu i Izvještaj o finansijskom poslovanju za 2020.godinu
31.Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad Kakanj sa Finansijskim izvještajem za 2020.godinu
32.Prijedlog plana i programa JU Centar za socijalni rad Kakanj sa Finansijskim planom za 2021.godinu
33.Izvještaj o poslovanju i radu JU KSC Kakanj sa Finansijskim izvještajem za 2020.godinu
34.Prijedlog programa rada JU KSC Kakanj za 2021.godinu

Napomene o radu Kolegija:
Kolegij Općinskog vijeća, osim što je utvrdio prijedlog dnevnog reda i termin održavanja sjednice razmatrao je i dvije predstavke:

a)Molba FK Rudar za finansijsku pomoć
Molba FK „Rudar“ Kakanj za finansijsku pomoć se prosljeđuje Službi za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike na razmatranje i postupanje, te se traži da se Služba očituje do sjednice Općinskog vijeća, odnosno predloži modalitet za pružanje tražene pomoći.

b)Odgovor na Informaciju o trenutnom statusu i prijedlog za nastavak rada i egzistiranja Orkestra Rudarske glazbe 

Odgovor Službe za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike se prima k znanju. Kolegij podržava stav Službe i daje punu podršku nastavku rada i egzistiranja Orkestra Rudarske glazbe, te upućuje Orkestar da nastavi aktivnosti sa Općinom u cilju iznalaženja modaliteta za pružanje pomoći u funkcionisanju i radu Orkestra.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA