SAOPĆENJE SA 19. SJEDNICE SKUPŠTINE

Na 19. sjednici devetog saziva Skupštine Zeničko–dobojskog kantona, održanoj dana 29.11.2023. godine razmatrano je pet tačaka prethodno utvrđenog dnevnog reda.

Postupajući po aktu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike od 24.10.2023. godine, kojim se i od Skupštine Zeničko-dobojskog kantona tražilo da razmotri Nacrt Zakona o dopunama Zakona o radu i svoje mišljenje na isti dostavi Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, u okviru prve tačke dnevnog reda utvrđeno je traženo Mišljenje uvažavajući prethodno dato mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona, koje je Vlada Kantona prihvatila svojim zaključkom, koji čine sastavni dio Zaključka Skupštine kojim se utvrđuje navedeno Mišljenje, kao i mišljenje skupštinske Komisije za rad, socijalnu politiku, izbjeglice i zdravstvo. Utvrđeno mišljenje Skupštine bit će zajedno sa Zaključkom Skupštine i svim primjedbama, prijedlozima i sugestijama poslanika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, iznesene tokom vođenja rasprave o Nacrtu navedenog Zakona dostavljeno Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, radi nastavka daljih aktivnosti u vezi sa Nacrtom ovog Zakona.

U okviru druge tačke dnevnog reda razmatran je Prijedlog Zakon o mirnom okupljanju, koji je ranije Skupština Kantona razmatrala u formi Nacrta na 10. sjednici održanoj 22.06.2023. godine i isti prihvatila. Osnovni razlog za donošenje ovog Zakona jeste ukazana nužnost da se pravo na slobodu mirnog okupljanja, kao jedno od temeljnih demokratskih prava u svakom društvu, na području Zeničko-dobojskog kantona koristi u skladu sa međunarodnim standardima i garancijama efikasne zaštite ustanovljenim u Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i osnovnim slobodama i Međunarodnom paktu o građanskim i političkim pravima, a koji su primarno obuhvaćeni Smjernicama o slobodi mirnog okupljanja Venecijanske komisije, kojima se obrađivač zakona prilikom izrade Nacrta istog u potpunosti rukovodio.

Potom je razmatran i Prijedlog Zakona o javnim priredbama, koji je takođe Skupština Kantona razmatrala u formi Nacrta na 10. sjednici održanoj 22.06.2023. godine i isti prihvatila. Osnovni razlog za donošenje ovog Zakona jeste činjenica što će se Zakon o javnom okupljanju Zeničko-dobojskog kantona donošenjem novog Zakona o mirnom okupljanju staviti van snage, a isti je u svojim odredbama tretirao i materiju javnih priredbi. Pored naprijed navedenog razloga za donošenje ovog zakona je i preporuka Misije OSC-a u Bosni i Hercegovini koja je u svom mišljenju na Nacrt Zakon o mirnom okupljanju preporučila da se sva okupljanja koja za cilj imaju stvranje prihoda, kao što su zabavni nastupi, muzički i drugi kulturni događaji koji ne uživaju isti stepen zaštite, pripremi poseban zakon, a što je u skladu sa Smjernicama o slobodi mirnog okupljanja Venecijanske komisije.  U proceduri normiranja predloženog teksta korištena su iskustva Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, koji je u 2021. godini usvojio Zakon o mirnom okupljanju, koji je po preporuci Venecijanske komisije usaglašen sa međunarodnim standardima.

U okviru četvrte tačke dnevnog reda, donesena je nova Odluka o izboru stalnih radnih tijela 9. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, zbog formiranja nove skupštinske većine 9. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

U okviru pete tačke dnevnog reda, Skupština je razmatrala i prihvatila Izvještaj o poslovanju JU Kantonalna bolnica Zenica za 2022. godinu.

Stručna služba Skupštine ZDK