Kantonalna stipendija: Konačna preliminarna lista

Nakon okončanja javnog poziva za dodjelu studentskih stipendija Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK za akademsku 2016/2017. godinu, objave Preliminarne liste studenata koji ispunjavaju uslove za dodjelu stipendije i studenata koji ne ispunjavaju uslove iz konkursa, te nakon razmatranja prigovora na bodovanje, sačinjena je i Konačna preliminarna lista.

U skladu sa važećim odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka, listu mogu vidjeti samo kandidati za stipendiju (strane u postupku). Lista se može vidjeti uz pomoć šifre koju su kandidati dobili prilikom predaje prijava na konkurs. Otkrivanje šifre stranama koje nisu učesnici u postupku podliježe odgovornosti.

Uputa za otvaranje liste: klik ovdje

Žalba na Konačnu preliminarnu listu podnosi se, putem Službe za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike Općine Kakanj, Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK u roku od 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči (datum objave 24.maj 2017.godine).

Konačna preliminarna lista ne znači da su svi kandidati sa liste dobili stipendiju. Odluku o broju kandidata sa liste kojima će biti dodijeljena stipendija donosi, u skladu sa raspoloživim sredstvima, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK.