Održana 10. redovna sjednica Općinskog vijeća Kakanj, mjesec august bez sjednica

Općinsko vijeće je 27/07/2017.godine sa početkom u 9:00 sati održalo 10. redovnu sjednicu.

Kvorum: Na sjednici je bilo prisutno 26 vijećnika i vijećnica. Odsutni su bili: Džemal Bečirhodžić, Jasmin Mušanović, Izudin Hrusto i Enes Piljug.

Zapisnik: Zapisnik sa 9. redovne sjednice Općinskoga vijeća usvojen je jednoglasno bez rasprave.

Vijećnička pitanja i inicijative Na prošloj sjednici postavljeno je  13 vijećničkih pitanja i pokrenuto je 13 vijećničkih inicijativa. Odgovori i mišljenja na vijećnička pitanja i inicijative vijećnicima su proslijeđena preko eParlamenta onom dinamikom kojom su i pristizali u Stručnu službu za poslove Općinskog vijeća. Komentar na dostavljena mišljenja i stavove na vijećničke inicijative je dao Rizah Haračić.

Vijećnička pitanja su postavili: Mejrema Purišević, Aldin Šljivo, Ahmed Begić, Semir MUšija, Nusret Muslić, Sedmedin Amiđić i Rizah Haračić.

Vijećničke inicijative su podnijeli:Haris Veispahić, Semir Mušija, Mejrema Purišević, Nusret Muslić, Sedmedin Amiđić, Rizah Haračić, Edin Aliefendić, Aldin Šljivo, Mirnes Merdić, Amar Selimović i Slaven Katičić.

Dnevni  red: Za današnju sjednicu predložen je dnevni red (po pozivu) koji je usaglašen na sjednici Kolegija Općinskoga vijeća održanoj 20.07.2017. godine. U međuvremenu su pristigli i materijali:  prijedlog odluke o produženju važenja Strategije razvoja Općine Kakanj 2007-2017,  Izvještaj o radu Komisije za provođenje procedure izbora lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa i poslodavaca sa prijedlogom zaključka o visini naknade za rad članovima Komisije te je predsjedavajući predložio da se prijedlog odluke o produženju važenja Strategije razvoja Općine Kakanj 2007-2017 uvrsti kao 1. tačka dnevnog reda, a Izvještaj kao 5.tačka dnevnog reda. Pristigao je i Izvještaj o radu Komisije  za sprovođenje javnog nadmetanja-licitacije pri prodaji nekretnina – poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kakanj je predloženo da se isti uvrsti kao posljednja tačka dnevnog reda. S ovim dopunama Vijeće je razmatralo 12 tačaka dnevnog reda. Također, po intervenciji Općinskog suda, obzirom da nije u nadležnosti Općinkog vijeća da usvaja ovaj Izvještaj, predloženo je da se Izvještaj o radu Općinskog suda razmatra u vidu informacije. U diskusiji o dnevnom redu su učestvovali Edin Aliefendić, Rizah Haračić i Ivica Petrović. Vijećnik Aliefendić je predložio da se u dnevni red uvrsti u prijedlog odluke o dopuni Odluke o radnom vremenu u određenim djelatnostima. Vijećnik Haračić je podržao prijedlog, a vijećnik Petrović je po prethodnoj inicijativi vijećnika Veispahića, da se napravi pauza u radu Vijeća kako bi vijećnici mogli otići na polaganje cvijeća prilikom obilježavanja 27.jula – Dana ustanka naroda BiH, tražio pauzu u radu Vijeća od sat vremena. Za to vrijeme Stručna služba za poslove Općinskog vijeća će pripremiti prijedlog odluke. Uslijedila je pauza u radu Vijeća od 1h. Nakon pauze usvojen je dnevni red sa 24 glasa za, niko protiv i niko uzdržan.

Tok sjednice po tačkama:

1. Prijedlog odluke o produženju važenja Strategije razvoja općine Kakanj 2007-2017

Predlagač: Općinski načelnik, Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline,   Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji o ovoj tački dnevnog reda nije niko učestvovao i prijedlog odluke je usvojen jednoglasno.

2. Prijedlog odluke o dimnjačarskoj djelatnosti

Predlagač: Općinski načelnik,  Obrađivač: Radna grupa za izradu odluke o dimnjačarskoj djelatnosti, Izvjestilac: Amir Dedić, predsjednik Radne grupe

U diskusiji su učestvovali: Adnan Ibrahimspahić, Haris Veispahić i Sedmedin Amiđić. Amandmani koje su izložili vijećnici Veispahić i Amiđić predlagač je prihvatio, tako da je prijedlog usvojen uz amandmane jednoglasno.

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu o tačkama 3. i 4.

3. Usvajanje Izvještaja o provedenim izborima u mjesnim zajednicama općine Kakanj

Predlagač: Komisija za provođenje izbora u mjesnim zajednicama općine Kakanj, Obrađivač: Komisija za provođenje izbora u mjesnim zajednicama općine Kakanj Izvjestilac: Bahrudin Arnaut, pomoćnik općinskog načelnika – po ovlaštenju

U diskusiji su učestvovali: Haris Veispahić, Rizah Haračić, Safet Šahman, Slaven Katičić. Nakon rasprave Vijeće je usvojilo Izvještaj sa zaključkom vijećnika Katičića (da se iznađu minimalna sredstva za komunalne troškove savjeta mjesnih zajednica) jednoglasno.

4. Prijedlog odluke o potvrđivanju rezultata izbora i dodjeli mandata za članove savjeta mjesnih zajednica na području općine Kakanj

Predlagač: Komisija za provođenje izbora u mjesnim zajednicama općine Kakanj, Obrađivač: Komisija za provođenje izbora u mjesnim zajednicama općine Kakanj Izvjestilac:Bahrudin Arnaut, pomoćnik općinskog načelnika – po ovlaštenju Prijedlog je usvojen jednoglasno.

5. Usvajanje Izvještaja o radu Komisije za provođenje procedure izbora lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa i poslodavaca sa prijedlogom zaključka o visini naknade za rad članovima Komisije

Predlagač: Komisija za provođenje procedure izbora lica na stručnom osposobljavanju    Obrađivač:Komisija za provođenje procedure izbora lica na stručnom osposobljavanju Izvjestilac: Edin Bjelopoljak, predsjednik Komisije

U diskusiji je učestvovao Semir Mušija i predložio da se naknada članovima Komisije smanji na iznos od 150,00KM za predsjednika, a 100,00KM za članove.

Uslijedila je pauza u radu Vijeća na prijedlog kluba vijećnika HDZ.

Nakon pauze predsjednik Komisije je predložio da visina naknade bude na nivou prošlogodišnje: 250,00KM za predsjednika, a 150,00KM za članove Komisije. Izvještaj sa zaključkom o visini naknade članovima Komisije je usvojen sa 22 glasa za, niko protiv i 2 uzdržana.

6. Usvajanje Izvještaja o poslovanju JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj za 2016.godinu

Predlagač: Skupština JP “Grijanje” d.o.o. Kakanj Obrađivač: Skupština JP “Grijanje” d.o.o. Kakanj Izvjestilac: Mirnes Bajtarević, direktor JP

U diskusiji su učestvovali: Sedmedin Ammiđić, Rešad Merdić, Rizah Haračić i Haris Veispahić.

Izvještaj je usvojen jednoglasno.

7. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zagrijavanju stambenog i poslovnog prostora u Kaknju daljinskim grijanjem i Uslova za isporuku i preuzimanje toplotne energije iz daljinskog grija

Predlagač: Skupština JP “Grijanje” d.o.o. Kakanj Obrađivač: Skupština JP “Grijanje” d.o.o. Kakanj Izvjestilac: Mirnes Bajtarević, direktor JP Stav i mišljenje: Komisija za ljudska prava i ravnopravnost spolova, Komisija za Statut i propise,

U diskusiji su učestvovali: Semir Mušija, Rešad Merdić, Nusret Muslić, Ahmed Begić, Haris Veispahić i Rizah Haračić.

Vijećnik Mušija je predložio zaključak da se pripremi novi tarifnik na narednu sjednicu Vijeća kojim bi se u ovom periodu 1-15.10. tekuće i 15-30.04.naredne godine cijene grijanja naplaćivale u iznosu 60-70%.

Uslijedila je pauza u radu Vijeća na prijedlog kluba vijećnika SBB-a.

Nakon pauze za riječ se javio Slaven Katičić. Direktor JP “Grijanje” je rekao da je ovu diskusiju shvatio dobronamjerno te rekao da će uprava JP Grijanje sve sugestije razmotriti te stav o njima dostaviti do iduće sjednice Kolegija Općinskog vijeća. Na kraju je predložio da se prijedlog odluke usvoji u izvornom obliku. Prijedlog odluke je usvojena sa 22 glasa za, 2 protiv i niko uzdržan.

8. Usvajanje Izvještaja o poslovanju JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj za 2016.godinu

Predlagač: Skupština JP “Vodokom” d.o.o. Kakanj Obrađivač: Skupština JP “Vodokom” d.o.o. Kakanj Izvjestilac: Sead Imamović, direktor JP

U diskusiji su učestvovali: Sedmedin Amiđić, Rešad Merdić, Haris Veispahić, Ivica Petrović i Eldin Mijoč.

Izvještaj je usvojen sa 19 glasova za, 3 protiv i niko uzdržan.

9. Prijedlog kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavca i radnika komunalnog preduzeća J.P.“VODOKOM“ d.o.o. Kakanj

Predlagač: Pregovarački tim i Sindikat JP Vodokom d.o.o. Kakanj Obrađivač: Pregovarački tim i Sindikat JP Vodokom d.o.o. Kakanj Izvjestilac: Adnan Ibrahimspahić, član Pregovaračkog tima

U diskusiji nije niko učestvovao i Kolektivni ugovor je usvojen jednoglasno.

10. Razmatranje Informacije o radu Općinskog suda u Kaknju za 2016.godinu

Predlagač: Općinski sud u Kaknju Obrađivač: Općinski sud u Kaknju

Nije bilo prijavljenih za raspravu i Informacija je primljena k znanju jednoglasno.

11. Usvajanje Izvještaja o radu stalnih radnih tijela Općinskog vijeća za period januar-juni 2017.godine

Predlagač: Kolegij Općinskog vijeća Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća

Izvještaj je usvojen jednoglasno bez rasprave.

12. Usvajanje Izvještaja o radu Komisije za provođenje javnog nadmetanja-licitacije pri prodaji nekretnina- poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kakanj uz prijedlog zaključka o visini naknade za članove Komisije

Predlagač: Komisija za provođenje javnog nadmetanja-licitacije pri prodaji nekretnina- poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kakanj Obrađivač: Komisija za provođenje javnog nadmetanja-licitacije pri prodaji nekretnina- poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kakanj Izvjestilac: Sedmedin Amiđić, predsjednik Komisije

Izvještaj sa zaključkom je usvojen jednoglasno bez rasprave.

13. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o radnom vremenu u određenim djelatnostima Predlagač:Edin Aliefendić, vijećnik Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća

U diskusiji je učestvovao Ivica Petrović koji je predložio da radno vrijeme za vrijeme manifestacije “Kakanjski dani”, uskršnjih i božićnih praznika traje od 07:00-02:00. Pošto se predlagač složio s ovom dopunom i izmjenom, Vijeće je usvojilo ovaj prijedlog jednoglasno. Predsjedavajući  se zahvalio svim prisutnim i zaključio rad 10. redovne sjednice Općinskog vijeća.

Sjednica se završila u 13:40.

Po Okvirnom programu rada slijedi pauza u radu Vijeća, što znači da u augustu neće biti sjednica Vijeća, izuzev vanrednih okolnosti.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA