POTPISAN UGOVOR O REDOVNOM I ZIMSKOM ODRŽAVANJU REGIONALNE CESTE R467A

POTPISAN UGOVOR O REDOVNOM I ZIMSKOM ODRŽAVANJU REGIONALNE CESTE R467A

Vršilac dužnosti direktora Kantonalne direkcije za ceste Zeničko-dobojskog kantona Rasim Kovač i direktor preduzeća MGV gradnja d.o.o. Zavidovići Mirsad Valjevac potpisali su Okvirni sporazum o uslovima i načinu izvođenja radova redovnog i zimskog održavanja te Ugovor broj I o redovnom i zimskom održavanju regionalne ceste R467A, dionica od spoja sa R467 – Milankovići – Kladanj do granice Kantona, ukupne dužine 7 kilometara.

Izvođač je odabran u otvorenom postupku javne nabavke, a ukupna vrijednost sporazuma je 218.631,00 KM, odnosno sa uračunatim porezom na dodatnu vrijednost 255.798,27 KM.

Radovi održavanja, između ostalog, obuhvataju opravku kolovoza trupa, potpornih i obložnih zidova, uklanjanje odronjenog materijala, čišćenje kolovoza, sistema i objekata za odvodnju, održavanje bankina i kosina nasipa, usjeka i zasjeka, održavanje potrebne preglednosti puta i oznaka u putnom pojasu, košenje trave i odrstranjivanje smetajuće vegetacije u putnom pojasu radi preglednosti, obilježavanje klizišta, odrona, masnih mrlja i slično radi sigurnosti učesnika u saobraćaju, manje zahvati na obnavljanju dotrajalih kolnika, ojačanju i zamjeni propusta te saniranju klizišta i odrtona, uređenje i popravka sistema odvodnje, popravka lokalnih oštećenja, uključujući udarne rupe i pukotine te nabavku abrazivnog materijala i soli za posipanje kolovoza.

Press služba ZDK