Pročitajte: Odredbe o uređenju oblasti držanja pasa

Općina Kakanj je započela intenzivne i obimne aktivnosti čiji je cilj urediti oblast držanja pasa čime se direktno doprinosi i rješavanju problema pasa lutalica. Na nedavno održanoj sjednici Općinsko vijeće Kakanj je , na prijedlog načelnika, usvojilo Nacrt odluke o uslovima i načinu držanja pasa, te načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim psima. Otvorena je i  javna rasprava kako bi svi zainteresirani subjekti dali svoje sugestije i time dali doprinos u nastojanjima da se pomenuta oblast uredi.

Izdvajamo nekoliko najvažnijih odredbi iz Nacrta odluke o uslovima i načinu držanja pasa,  te načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim psima.

Na teritoriji općine Kakanj psi se moraju držati tako da ne ugrožavaju fizički i psihički integritet, te ličnu sigurnost i imovinu građana, javni red i mir i životnu sredinu.

Posjednik psa je dužan obezbjediti životinji adekvatan smještaj, neophodnu njegu, pravilnu ishranu, zdravstvenu zaštitu, odgovarajuće higijenske i veterinarsko-zdravstvene uslove prostora u kojem boravi, te obezbijediti da se držanjem životinje ne zagađuje okolina i ne uznemiravaju treća lica.

U stambenoj zgradi pas se smije držati samo u dijelu koji pripada posjedniku (privatnom stanu) i to na način da se ne ometa kućni red i mir, te sigurnost ostalih stanara i suvlasnika zgrade. Držanje pasa u dvorištima zgrada, te kretanje pasa po zajedničkim dijelovima i dvorištima zgrada, kao i čišćenje tih prostorija i prostora od onečišćenja koje napravi pas, zajednički utvrđuju suvlasnici zgrade, odnosno korisnici stanova kućnim redom.

Dvorište koje se nalazi uz površinu javne namjene i površinu u javnom korištenju, a u kojem se drži pas, mora biti ograđeno. Pas koji se drži u ograđenom dvorištu ili drugom zemljištu ne mora biti vezan ukoliko ograda visinom i čvrstoćom osigurava sigurnost prolaznika i susjeda, a posjednik psa je dužan na vidnom mjestu postaviti tablu sa crtežom i natpisom koji ukazuje i upozorava na prisustvo psa u dvorištu, te mora imati ispravno zvono na ulaznim dvorišnim vratima.

Pas koji se drži u neograđenom dvorištu, vrtu ili sličnom zemljištu, mora biti sigurno vezan lancem, na način da ne ometa kretanje i sigurnost građana ili mora biti smješten u boks odnosno kućicu koji će spriječiti nekontrolisano kretanje psa, te osigurati da se životinja neće moći samostalno udaljiti i izaći na javnu površinu bez povodca, zaštitnih sredstava i nadzora.

Posjednik psa dužan je osigurati njegovo držanje u porodičnoj kući i dvorištu porodične kuće na način na koji se, sukladno propisima o vlasništvu, poštuju prava vlasnika susjednih nekretnina. Ako pas nanese povredu ili ošteti nečiju imovinu, posjednik psa je odgovoran za nanesenu povredu, te je dužan i odgovoran izvršiti popravku ili nadoknaditi materijalnu štetu oštećenom fizičkom ili pravnom licu.

Ukoliko se pojavi zarazna bolest ili znakovi na osnovu kojih se može posumnjati da je pas obolio ili uginuo od zarazne bolesti, posjednik je dužan odmah obavijestiti najbližu veterinarsku organizaciju, te zatvoriti životinju i držati je zatvorenu do veterinarskog pregleda, a nakon pregleda postupati prema naređenim uputama. Posjednik psa koji je ugrizao ili povrijedio čovjeka, bez obzira na to da li je ugriz vidljiv ili ne, i bez obzira da li je pas cijepljen ili ne, dužan je o tome odmah obavijestiti veterinarsku organizaciju, a životinju držati zatvorenu do veterinarskog pregleda.

Posjednik psa koji se o njemu ne može brinuti dužan je pronaći udomitelja, odnosno fizičko ili pravno lice koje će o njemu brinuti na propisan način ili ga predati skloništu za životinje, te snositi troškove boravka do udomljenja ili drugog načina zbrinjavanja životinje.

Ukoliko se pas zatekne u krugu preduzeća ili drugog pravnog lica i ako ga njihovi radnici hrane ili čuvaju duže od tri dana, smatraće se da pas pripada tom pravnom licu, koje je u tom slučaju dužno da se pridržava odredbi ove odluke.

Zabranjeno je:

  • držati psa i postupati sa psom na način kojim se ugrožava zdravlje i sigurnost drugih životinja i ljudi;
  • zanemarivati psa s obzirom na njegovo zdravlje, smještaj, ishranu i njegu;
  • huškati psa na druge životinje ili ljude ili ih dresirati na agresivnost, obučavati psa za borbe, te organizirati borbe pasa;
  • napuštati psa ili postupati na način kojim se omogućava bijeg psa;
  • dovođenje i napuštanje pasa na područje općine Kakanj sa područja drugih općina;
  • samostalno zbrinjavanje i hranjenje pasa lutalica na javnim površinama, u zajedničkim prostorijama i dvorištima i sl;
  • ostavljanje leševa uginulih pasa na javnim površinama, šumskim površinama i kanalima i na poljoprivrednom zemljištu;
  • ukopavanje uginulih pasa van mjesta određenog za tu svrhu.

Posjednik psa je dužan bez odlaganja očistiti svaku površinu koju zaprlja ili zagadi njegova životinja na bilo koji način. Posjednik psa mora imati propisanu službenu ispravu/dokument o upisu/registraciji i čipovanju psa, te vakcinaciji psa protiv bjesnila i obavljenom tretmanu protiv parazita. Posjednik psa dužan je voditi brigu o njegovom zdravlju, te psa redovno cijepiti protiv bjesnila i drugih zaraznih bolesti.

Posjednici pasa dužni su registrirati pse u roku od sedam dana od dana sticanja vlasništva, odnosno odjaviti psa u slučaju svakog gubitka posjeda životinje (nestanka, prodaje, darovanja, uginuća i sl.) u roku od sedam dana od nastalog događaja u nadležnoj općinskoj službi, te veterinarskoj organizaciji koja vodi registar pasa.

Psi podliježu identifikaciji postavljanjem mikročipa u roku od sedam dana od dana prvog sticanja vlasništva, dok je identifikacija za pse koji ne mijenjaju vlasnika obavezna nakon navršena tri mjeseca starosti, a najkasnije prilikom prvog cijepljenja protiv bjesnila.

Posjednici pasa dužni su da izvrše registraciju i označavanje pasa, te da način držanja pasa usklade sa odredbama ove odluke u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Sklonište za životinje i higijenski servis moraju se osnovati u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove odluke.

Sklonište za životinje i higijenski servis moraju se osnovati u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove odluke.

Propisane su i veoma visoke kazne za nepostupanje prema pomenutim odredbama.

Više saznajte klikom ovdje

******

Komentari, sugestije, primjedbe i mišljenja o pomenutom nacrtu odluke mogu se uputiti putem e-maila [email protected], te poštom ili putem protokola (šalter sala) na adresu: Općina Kakanj, Stručna služba za poslove općinskog načelnika, Ulica branilaca bb, 72240 Kakanj.

O datumu održavanja centralne javne rasprave na kojoj će svi prisutni moći iznijeti sugestije i dobiti pojašnjenja javnost će biti blagovremeno obaviještena.

Nacrt odluke o kojoj se vodi javna rasprava možete se vidjeti u Stručnoj službi za poslove načelnika (kontakt osoba Enver Kusić, 032/771 800, lokal 222), a može se preuzeti i klikom ovdje