SAOPĆENJE SA 17. (HITNE) SJEDNICE SKUPŠTINE

Dana 17.10.2023. godine, Skupština Zeničko-dobojskog kantona je održala 17. (hitnu) sjednicu, a pošto se radi o hitnoj sjednici Skupštine, na samoj sjednici je predložen i utvrđen dnevni red sa četiri tačke dnevnog reda:

  1. Prijedlog Odluke o smjenjivanju Amre Mehmedić, premijera Zeničko-dobojskog kantona,
  2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Kluba zastupnika Bošnjaka 9. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona,
  3. Prijedlog Odluke o dopuni Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, predlagača Amele Granić, zastupnice u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona,
  4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni/dopunama Odluke o obrazovanju Kolegija Skupštine.

U okviru prve tačke dnevnog reda Skupština je donijela Odluku o smjenjivanju Amre Mehmedić, premijera Zeničko-dobojskog kantona, koja povlači smjenjivanje ministara u Vladi Zeničko-dobojskog kantona.  Navedena Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od dana stupanja na snagu Odluke o potvrđivanju nove Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Nakon toga Skupština je donijela Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Kluba zastupnika Bošnjaka 9. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona. Pomenutom Odlukom se pored promjene u rukovodstvu Kluba zastupnika Bošnjaka, odnosno promjene predsjednika Kluba, ujedno vrši usklađivanje sastava Kluba sa faktičkim stanjem članova Kluba.

U okviru treće tačke dnevnog reda, Skupština je donijela Odluku o dopuni Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, čiji je predlagač Amela Granić, zastupnica u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona.

U okviru četvrte tačke dnevnog reda Skupština je donijela Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o obrazovanju Kolegija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona,  čije donošenje je bilo neophodno kao posljedica formiranja nove skupštinske većine zbog koje došlo je i do određenih promjena vezanih za sastav Kolegija Skupštine, pa je bilo neophodno uskladiti važeću Odluku o obrazovanju Kolegija Skupštine sa novonastalom situacijom.

Stručna služba Skupštine ZDK