Novu 1993.godinu kakanjski borci su dočekali na vozućkom ratištu

borci-na-liniji-odbrane2-660x330

Nakon gubitka linija odbrane u rejonu Misoče u jesen 1992. godine, kakanjski borci su učestvovali u borbenim dejstvima koje je vodio Okružni štab Teritorijalne odbrane Zenica u dolini rijeke Gostović kada je oslobođeno vikend-naselje Kamenica i sela  Stojanovići i Mitrovići. Tada su jedinice Općinskog štaba odbrane Kakanj, na čelu sa udarnom jedinicom – Četom „Bosna“, i u sadejstvu sa jedinicama Teritorijalne odbrane općina Zavidovići i Zenica, u toku novembra i decembra 1992. godine, stavile pod kontrolu naših snaga cijelu dolinu rijeke Gostović i pred samu novu 1993. godinu izašle i posjele  linije odbrane prema Vozući, Krst – Žedni vrh – Krvavac. Ove linije odbrane prema Vozući  kakanjski borci su držali, konstantno slabeći neprijatelja, sve do oslobađanja Vozuće u septembru 1995. godine.