SAOPĆENJE SA 20. SJEDNICE SKUPŠTINE-SKUPŠTINA KANTONA DONIJELA BUDŽET ZA 2024. GODINU

Na dvadesetoj sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona devetog saziva, održanoj 22.12.2023. godine razmatrano je osam tačaka prethodno utvrđenog dnevnog reda. U okviru prve tačke Skupština Zeničko-dobojskog kantona je zaključkom utvrdila svoje mišljenje povodom dostavljenog Nacrta Zakona o jakim alkoholnim pićima. Utvrđeno Mišljenje Skupštine Kantona je dato uvažavajući prethodno dato mišljenje resornog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona koje je prihvatila Vlada Kantona, kao i mišljenje skupštinske Komisije za poljoprivredu, šumarstvo, vodoprivredu i veterinarstvo. Utvrđena mišljenja čine sastavni dio mišljenja Skupštine Kantona koja će zajedno sa svim primjedbama, prijedlozima i sugestijama zastupnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, iznesene tokom vođenja rasprave o Nacrtu Zakona o jakim alkoholnim pićima, u vidu izvoda iz transkripta sa 20. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, biti dostavljena Domu naroda Parlamenta Federacije BiH i Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, na dalji postupak, radi nastavka daljih aktivnosti u vezi sa Nacrtom ovog Zakona.

Danas je Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvatila Nacrt Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, koje se upućuje u javnu raspravu u sve općine i gradove Zeničko-dobojskog  kantona sa rokom za provođenje javne rasprave od 30 dana.

U okviru treće tačke dnevnog reda u skraćenom postupku je razmatran Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, a u istom izmijenjeni prihodi iznose 521.486.490 KM kao što i izmijenjeni rashodi iznose 521.486.490 KM, a potom je u skraćenom postupku razmatran i donesen Budžet Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu u iznosu od 554.874.450 KM. Budžet je veći za cca 33,3 mil. KM u odnosu na iznos rebalansiranog Budžeta za 2023. godinu od 521.486.490 KM. Donesenim Bužetom Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu ukupni planirani rashodi iznose 543.281.162 KM iz čega proizilazi pozitivan tekući bilans budžeta u iznosu od 11.593.288 KM. U okviru naredne tačke dnevnog reda Skupština je donijela i Zakon o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu po skraćenom postupku, bez kojeg realizacija donesenog Budžeta za 2024. godinu nije moguća.

Zastupnici su danas donijeli i Odluku o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, sa Odlukom o dopunama Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu u kojem su ukupni prihodi planirani u iznosu od 259.960.397 KM.

U okviru sedme tačke dnevnog reda Skupština je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu. Finansijskim planom Zavoda za 2024. godinu, planirani su ukupni prihodi u iznosu od 280.000.000 KM.  Planirani rast ukupnih prihoda u odnosu na finansijski plan za 2023. godinu iznosi 7,7%.

U konačnici rada Skupština Zeničko-dobojskog kantona je razmatrala i donijela Odluku o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu, sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana prihoda i rashoda JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu. Ukupno planirani prihodi za 2024. godinu iznose 27.592.065 KM (izvršenje Finansijskog plana Službe za 2023. godinu iznosio je 25.389.319 KM).

Stručna služba Skupštine ZDK